Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Add An Extra Legend To Facet In Ggplot Update Mới

Add An Extra Legend To Facet In Ggplot Update Mới

R - How To Add Legend In Ggplot For Each Facet? - Stack Overflow

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Add an extra legend to facet in ggplot”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog facet_wrap legend, ggplot facet legend position, facet_wrap legend position, change facet labels ggplot2, facet_grid legend, change size of facet labels ggplot2, ggplot nested facets, facet_wrap separate legends.

Xem thông tin về Add an extra legend to facet in ggplot

Thông tin về câu hỏi

  • Câu hỏi: Add an extra legend to facet in ggplot
  • Thời gian hỏi: Hỏi 93 Phút Trước
  • Thời gian trả lời: Trả lời lúc 27 Ngày Trước
  • Số lượt xem: 4925

Add an extra legend to facet in ggplot

To add an extra legend to facets in ggplot, you can use the guide parameter in the scale function. Here’s an example:

R
library(ggplot2) # Create sample data data <- data.frame( x = rnorm(100), y = rnorm(100), group = rep(c("A", "B"), each = 50), facet = rep(c("Facet 1", "Facet 2"), times = 50) ) # Create plot with facet p <- ggplot(data, aes(x = x, y = y, color = group)) + geom_point() + facet_wrap(~ facet) # Add extra legend for facet p + scale_color_manual( values = c("red", "blue"), name = "Group", guide = guide_legend( override.aes = list( color = c("black", "black"), linetype = c(1, 2), shape = c(16, 17), size = c(3, 3) ), title = "Extra Legend" ) )

In this example, we create a plot with two facets (Facet 1 and Facet 2) and a color legend for the group variable. We then use the scale_color_manual function to add an extra legend for the facets, specifying the desired colors, linetypes, shapes, and sizes for each facet using the override.aes parameter. We also specify the title of the legend using the title parameter in guide_legend().

Xem video liên quan đến Add an extra legend to facet in ggplot

Create Legend in ggplot Plot in R (2 Examples) | How to Add Legends to Graphic | ggplot2 Package

Hình ảnh liên quan đến Add an extra legend to facet in ggplot

Tìm thấy 10 nội dung phù hợp với Add an extra legend to facet in ggplot.

R - How To Add Legend In Ggplot For Each Facet? - Stack Overflow
R – How To Add Legend In Ggplot For Each Facet? – Stack Overflow
R - Adding A Legend To A Ggplot With Facet_Wrap - Stack Overflow
R – Adding A Legend To A Ggplot With Facet_Wrap – Stack Overflow
R - Place A Legend For Each Facet_Wrap Grid In Ggplot2 - Stack Overflow
R – Place A Legend For Each Facet_Wrap Grid In Ggplot2 – Stack Overflow
Adding A Legend To Ggplot2 Facets With Multiple Lines? - Stack Overflow
Adding A Legend To Ggplot2 Facets With Multiple Lines? – Stack Overflow
Ggplot2 Add Separate Legend Each For Two Y Axes In Facet Plot · Issue #1971  · Tidyverse/Ggplot2 · Github
Ggplot2 Add Separate Legend Each For Two Y Axes In Facet Plot · Issue #1971 · Tidyverse/Ggplot2 · Github

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Add an extra legend to facet in ggplot tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 565 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

  • 736 bình luận rất tuyệt vời
  • 426 bình luận tuyệt vời
  • 429 bình luận bình thường
  • 173 bình luận kém
  • 78 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Add an extra legend to facet in ggplot rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *