Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Advanced Find/Replace Excel Macro Mới Cập Nhật

Advanced Find/Replace Excel Macro Mới Cập Nhật

Using Find And Replace In Excel Vba - Automate Excel

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Advanced Find/Replace Excel Macro”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog Replace VBA, Replace in Excel, VBA replace In Range, Update VBA Excel, Find and Replace VBA, Excel vba userform add data reset exit search update delete, Find and replace string vba excel, Excel replace multiple values.

Xem thông tin về Advanced Find/Replace Excel Macro

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: Advanced Find/Replace Excel Macro
 • Thời gian hỏi: Hỏi 15 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Trả lời lúc 51 Phút Trước
 • Số lượt xem: 14450

Advanced Find/Replace Excel Macro

Sure, I can help you with that!

Here’s an example of an advanced find/replace macro that you can use in Excel:

vbnet
Sub AdvancedFindReplace() ' Set variables Dim FindWhat As String Dim ReplaceWhat As String Dim i As Integer Dim j As Integer Dim k As Integer ' Prompt user for find and replace values FindWhat = InputBox("Enter text to find:") ReplaceWhat = InputBox("Enter replacement text:") ' Loop through each worksheet in workbook For i = 1 To Worksheets.Count Worksheets(i).Activate ' Loop through each cell in worksheet For j = 1 To Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row For k = 1 To Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column ' Check if cell contains find value If InStr(1, Cells(j, k), FindWhat) <> 0 Then ' Replace value if found Cells(j, k) = Replace(Cells(j, k), FindWhat, ReplaceWhat) End If Next k Next j Next i ' Inform user that macro has finished MsgBox "Macro has finished running." End Sub

To use this macro, open the VBA editor in Excel (usually by pressing Alt+F11), create a new module, and paste in the code above. Then you can run the macro from the Macros dialog box in Excel.

This macro prompts the user for the text to find and the replacement text, then loops through each worksheet in the workbook and each cell in the worksheet, checking if the cell contains the find value. If it does, it replaces the value with the replacement text.

Note that this macro does not use any advanced search criteria such as regular expressions or wildcards. If you need more advanced search options, you may need to modify the code or use a different macro.

Xem video liên quan đến Advanced Find/Replace Excel Macro

Advanced Find, Replace or Update in VBA & Macros for Excel

Can you find and replace in an Excel macro?

Yes, you can find and replace in an Excel macro using VBA (Visual Basic for Applications) code.

Here’s an example of how to do it:

 1. Open the Visual Basic Editor in Excel by pressing Alt + F11.
 2. In the Project Explorer, locate the workbook where you want to create the macro and double-click on it to open its modules.
 3. Insert a new module by clicking Insert > Module.
 4. In the module, write the following code to find and replace a specific value in a worksheet:
vbnet
Sub FindReplace() Dim ws As Worksheet Set ws = ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1") ' Replace "Sheet1" with the name of your worksheet ws.Cells.Replace What:="old value", Replacement:="new value", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False End Sub
 1. Customize the code to fit your needs. For example, you can change the name of the worksheet, the old and new values, and the search options.
 2. Save the module and close the Visual Basic Editor.
 3. To run the macro, go back to the worksheet and press Alt + F8 to open the Macro dialog box. Select the macro you just created and click Run.

This code will replace all instances of “old value” in the specified worksheet with “new value”. If you want to replace values in multiple worksheets, you can use a loop to iterate through each worksheet in the workbook.

Is there a replace function in VBA?

Yes, there is a Replace function in VBA. The Replace function is used to replace one set of characters with another set of characters within a string. The syntax for the Replace function is as follows:

css
Replace(Expression, Find, ReplaceWith, [Start], [Count], [Compare])

where:

 • Expression: Required. The string expression to be searched.
 • Find: Required. The substring to be replaced.
 • ReplaceWith: Required. The replacement substring.
 • Start: Optional. The position within Expression where the search is to begin. If omitted, the search begins at the first character position.
 • Count: Optional. The number of occurrences to be replaced. If omitted, all occurrences of Find within Expression are replaced.
 • Compare: Optional. Specifies the type of comparison. If omitted, a binary comparison is performed.

Here’s an example usage of the Replace function:

vbnet
Dim myString As String myString = "Hello, World!" myString = Replace(myString, "World", "Universe") ' The value of myString is now "Hello, Universe!"

In the example above, the Replace function replaces the substring “World” with the substring “Universe” in the myString variable.

How to find and replace multiple values at once in Excel VBA?

To find and replace multiple values at once in Excel VBA, you can use the Replace function in a loop. Here’s an example code that demonstrates how to replace multiple values in a range of cells:

vbnet
Sub FindAndReplace() Dim rng As Range Dim oldValue As Variant Dim newValue As Variant Set rng = Range("A1:C10") 'Set the range of cells to search and replace 'Replace multiple values in a loop For Each oldValue In Array("apple", "orange", "banana") 'Add the values to replace in the Array function newValue = "fruit" 'Set the new value to replace with rng.Replace oldValue, newValue, xlWhole, xlByRows, False 'Perform the find and replace operation Next oldValue End Sub

In this code, the Range object rng is set to the range of cells to search and replace. The For Each loop iterates through an array of values to replace, and for each value, the Replace function is called to replace the old value with the new value ("fruit" in this example) in the specified range. The xlWhole parameter specifies that only whole cell matches should be replaced, the xlByRows parameter specifies that the search should be performed row by row, and the False parameter specifies that the search should be case-sensitive. You can modify these parameters according to your specific requirements.

Hình ảnh liên quan đến Advanced Find/Replace Excel Macro

Phát hiện thấy 21 bài viết phù hợp với Advanced Find/Replace Excel Macro.

Using Find And Replace In Excel Vba - Automate Excel
Using Find And Replace In Excel Vba – Automate Excel
Vba Find And Replace | How To Find And Replace Words In Excel Vba?
Vba Find And Replace | How To Find And Replace Words In Excel Vba?
Using Find And Replace In Excel Vba - Automate Excel
Using Find And Replace In Excel Vba – Automate Excel
Excel: Find And Replace Multiple Values At Once
Excel: Find And Replace Multiple Values At Once
Excel Vba To Find And Replace Text In A Column (2 Examples)
Excel Vba To Find And Replace Text In A Column (2 Examples)

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Advanced Find/Replace Excel Macro tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 79 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 1009 bình luận rất tuyệt vời
 • 623 bình luận tuyệt vời
 • 374 bình luận bình thường
 • 45 bình luận kém
 • 27 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Advanced Find/Replace Excel Macro rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *