Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Api Request Translation From Other Lunguages To Python Cập Nhật Mới

Api Request Translation From Other Lunguages To Python Cập Nhật Mới

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “API request translation from other lunguages to Python”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog Google translate python GitHub, Python translate language, Google Translate Python code, nlp translation api documentation, Microsoft translator api python, Py translate example, Pandas translate to English, Text translate Python.

Xem thông tin về API request translation from other lunguages to Python

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: API request translation from other lunguages to Python
 • Thời gian hỏi: Hỏi lúc 99 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Cập Nhập 23 Phút Trước
 • Số lượt xem: 2180

API request translation from other lunguages to Python

Xem video liên quan đến API request translation from other lunguages to Python

Python Requests Beginner Tutorial – GET Requests With Translate API

What is API for language translation python?

There are several APIs available for language translation in Python. Here are some popular options:

 1. Google Cloud Translation API: Google Cloud Translation API is a paid API that provides fast and accurate language translation for over 100 languages. You can use the Python client library provided by Google to integrate the API into your Python project.

 2. Microsoft Translator Text API: Microsoft Translator Text API is another paid API that offers real-time translation for multiple languages. The API can be integrated into Python using the Microsoft Translator Text API Python library.

 3. IBM Watson Language Translator API: IBM Watson Language Translator API is a cloud-based API that provides language translation for over 70 languages. You can use the IBM Watson Python SDK to integrate the API into your Python project.

 4. Yandex.Translate API: Yandex.Translate API is a free API that provides language translation for over 90 languages. You can use the Requests library in Python to make API calls and translate text.

 5. MyMemory Translation API: MyMemory Translation API is a free and open-source API that offers language translation for over 100 languages. You can use the requests library in Python to make API calls and translate text.

Note: It’s important to check the terms of service and usage limits of any API you choose to use, as they can vary between providers.

How to use Google Translate API with python?

To use the Google Translate API with Python, you need to follow these steps:

 1. Create a Google Cloud Platform account and enable the Google Translate API.
 2. Create a new project and enable billing for the project.
 3. Create a new service account and download the service account credentials.
 4. Install the google-cloud-translate library by running the following command in your terminal or command prompt:
pip install google-cloud-translate
 1. Set the GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable to the path of the service account credentials JSON file you downloaded in step 3. You can do this by running the following command in your terminal or command prompt:
javascript
export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="/path/to/your/credentials.json"
 1. Use the following Python code to translate text:
python
from google.cloud import translate_v2 as translate # Instantiates a client translate_client = translate.Client() # The text to translate text = u'Hello, world!' # The target language target = 'fr' # Translates some text into French translation = translate_client.translate( text, target_language=target) print(u'Text: {}'.format(text)) print(u'Translation: {}'.format(translation['translatedText']))

This code will translate the text “Hello, world!” into French.

Note: You may need to replace export with set on Windows operating systems when setting environment variables.

What are the APIs for language translation?

There are several APIs available for language translation. Some popular ones are:

 1. Google Cloud Translation API: This API supports over 100 languages and can translate text, documents, and websites.

 2. Microsoft Azure Translator API: This API supports over 60 languages and can translate text, speech, and even images.

 3. Amazon Translate API: This API supports 71 languages and can translate text and documents.

 4. IBM Watson Language Translator API: This API supports over 60 languages and can translate text, documents, and websites.

 5. Yandex.Translate API: This API supports over 100 languages and can translate text, websites, and images.

 6. DeepL API: This API supports 26 languages and provides high-quality translations using neural machine translation technology.

These APIs vary in terms of pricing, features, and supported languages, so it’s important to choose the one that best suits your needs.

Hình ảnh liên quan đến API request translation from other lunguages to Python

Tìm thấy 46 chủ đề liên quan đến chủ đề API request translation from other lunguages to Python.

How To Translate Languages In Python - Python Code
How To Translate Languages In Python – Python Code
Translation Of Text From One Language Into Another Using Python |Translate Text With Python - Youtube
Translation Of Text From One Language Into Another Using Python |Translate Text With Python – Youtube

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến API request translation from other lunguages to Python tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 169 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 506 bình luận rất tuyệt vời
 • 967 bình luận tuyệt vời
 • 337 bình luận bình thường
 • 143 bình luận kém
 • 23 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề API request translation from other lunguages to Python rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *