Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Can You Dequeue Messages From A Service Bus Queue Based On A Condition With .Net? Mới Update

Can You Dequeue Messages From A Service Bus Queue Based On A Condition With .Net? Mới Update

Using Azure Service Bus Queues With Asp.Net Core Services | Software Engineering

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Can you dequeue messages from a Service Bus Queue based on a condition with .NET?”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog Azure Service Bus queue, Azure messaging ServiceBus, Azure service bus message type, Azure servicebus exceptions servicebuserror the lock on the message lock has expired, Service bus rest api, Azure Service Bus Spring Boot, Service Bus client C#, Azure service bus with asp net core.

Xem thông tin về Can you dequeue messages from a Service Bus Queue based on a condition with .NET?

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: Can you dequeue messages from a Service Bus Queue based on a condition with .NET?
 • Thời gian hỏi: Hỏi lúc 40 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Trả lời 124 Giờ Trước
 • Số lượt xem: 1927

Can you dequeue messages from a Service Bus Queue based on a condition with .NET?

Yes, it is possible to dequeue messages from a Service Bus Queue based on a condition using .NET.

To do this, you can use the Microsoft.Azure.ServiceBus.QueueClient class from the Microsoft.Azure.ServiceBus package. Here’s an example of how you can dequeue messages based on a condition using this class:

csharp
using System; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using Microsoft.Azure.ServiceBus; public class Program { const string ServiceBusConnectionString = "<connection string>"; const string QueueName = "<queue name>"; static IQueueClient queueClient; public static async Task Main(string[] args) { queueClient = new QueueClient(ServiceBusConnectionString, QueueName); try { // Receive messages based on a condition var messageHandlerOptions = new MessageHandlerOptions(ExceptionReceivedHandler) { AutoComplete = false, MaxConcurrentCalls = 1 }; queueClient.RegisterMessageHandler(ProcessMessagesAsync, messageHandlerOptions); Console.ReadLine(); } finally { await queueClient.CloseAsync(); } } static async Task ProcessMessagesAsync(Message message, CancellationToken token) { if (message.Label == "MyCondition") { // Process the message Console.WriteLine($"Received message: SequenceNumber:{message.SystemProperties.SequenceNumber} Body:{Encoding.UTF8.GetString(message.Body)}"); // Complete the message to remove it from the queue await queueClient.CompleteAsync(message.SystemProperties.LockToken); } else { // Abandon the message to leave it in the queue await queueClient.AbandonAsync(message.SystemProperties.LockToken); } } static Task ExceptionReceivedHandler(ExceptionReceivedEventArgs exceptionReceivedEventArgs) { Console.WriteLine($"Message handler encountered an exception {exceptionReceivedEventArgs.Exception}."); var context = exceptionReceivedEventArgs.ExceptionReceivedContext; Console.WriteLine("Exception context for troubleshooting:"); Console.WriteLine($"- Endpoint: {context.Endpoint}"); Console.WriteLine($"- Entity Path: {context.EntityPath}"); Console.WriteLine($"- Executing Action: {context.Action}"); return Task.CompletedTask; } }

In this example, the RegisterMessageHandler method is used to receive messages from the queue. The MessageHandlerOptions object is used to specify that messages should not be automatically completed (so that they can be completed based on the condition), and that only one message should be processed at a time.

The ProcessMessagesAsync method is called for each message received. In this method, you can check the message’s properties (such as the Label) to determine if it meets the condition you’re looking for. If it does, you can process the message and call CompleteAsync to remove it from the queue. If it doesn’t meet the condition, you can call AbandonAsync to leave it in the queue for later processing.

Note that this example assumes that you’ve already created a Service Bus Queue and have the connection string and queue name. You’ll need to replace the <connection string> and <queue name> placeholders with your own values.

Xem video liên quan đến Can you dequeue messages from a Service Bus Queue based on a condition with .NET?

AZURE SERVICE BUS QUEUE – Getting Started | Azure Series

How to delete messages from Azure Service Bus queue C#?

To delete messages from an Azure Service Bus queue using C#, you can use the QueueClient class from the Microsoft.Azure.ServiceBus namespace. Here’s an example code snippet:

csharp
using Microsoft.Azure.ServiceBus; using System.Threading.Tasks; // Create a QueueClient instance QueueClient queueClient = new QueueClient(connectionString, queueName); // Receive a message from the queue Message message = await queueClient.ReceiveAsync(); // Delete the message await queueClient.CompleteAsync(message.SystemProperties.LockToken);

In this example, connectionString is the connection string for your Azure Service Bus namespace, and queueName is the name of the queue you want to delete messages from.

The ReceiveAsync method receives a message from the queue, and the CompleteAsync method deletes the message from the queue by passing in the lock token of the received message. Note that you should always complete a message after you have processed it, to ensure that it is removed from the queue and not received again.

Does Service Bus queues support message filtering?

Yes, Azure Service Bus queues support message filtering. Message filtering allows you to selectively consume messages from a queue based on specific criteria. This can be useful in scenarios where you have multiple consumers reading from the same queue, but each consumer is only interested in a subset of the messages.

Service Bus queues support two types of message filtering: subscription-based filtering and SQL-based filtering.

Subscription-based filtering allows you to create multiple subscriptions on a single topic, and each subscription can have its own filter criteria. This allows each subscription to receive only the messages that match its filter criteria.

SQL-based filtering allows you to define a filter expression using a SQL-like syntax, and only the messages that match the filter expression are delivered to the receiver.

Both types of filtering can be used in combination, allowing you to create a powerful filtering mechanism for your Service Bus queues.

Hình ảnh liên quan đến Can you dequeue messages from a Service Bus Queue based on a condition with .NET?

Tìm thấy 30 hình ảnh liên quan đến chủ đề Can you dequeue messages from a Service Bus Queue based on a condition with .NET?.

Using Azure Service Bus Queues With Asp.Net Core Services | Software Engineering
Using Azure Service Bus Queues With Asp.Net Core Services | Software Engineering
Quickstart - Use Azure Service Bus Queues From .Net App - Azure Service Bus | Microsoft Learn
Quickstart – Use Azure Service Bus Queues From .Net App – Azure Service Bus | Microsoft Learn
Quickstart - Use Azure Service Bus Queues From .Net App - Azure Service Bus | Microsoft Learn
Quickstart – Use Azure Service Bus Queues From .Net App – Azure Service Bus | Microsoft Learn

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Can you dequeue messages from a Service Bus Queue based on a condition with .NET? tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 298 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 389 bình luận rất tuyệt vời
 • 345 bình luận tuyệt vời
 • 154 bình luận bình thường
 • 25 bình luận kém
 • 84 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Can you dequeue messages from a Service Bus Queue based on a condition with .NET? rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *