Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Convert A Map Containing List Of Values To Another Map Containing Average Of All The Values In The List Update Mới

Convert A Map Containing List Of Values To Another Map Containing Average Of All The Values In The List Update Mới

Program To Convert List To Map In Java - Geeksforgeeks

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “convert a map containing list of values to another map containing average of all the values in the list”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog Get list value from Map Java, Convert Map to List Object Java 8, Convert List Map to List

Xem thông tin về convert a map containing list of values to another map containing average of all the values in the list

Thông tin về câu hỏi

  • Câu hỏi: convert a map containing list of values to another map containing average of all the values in the list
  • Thời gian hỏi: Cập Nhập 234 Giờ Trước
  • Thời gian trả lời: Trả lời 54 Ngày Trước
  • Số lượt xem: 13213

convert a map containing list of values to another map containing average of all the values in the list

Sure, here’s some Python code that will convert a dictionary with list values to a dictionary with the average of those lists:

python
input_dict = {'a': [1, 2, 3], 'b': [4, 5, 6], 'c': [7, 8, 9]} output_dict = {} for key, value_list in input_dict.items(): average = sum(value_list) / len(value_list) output_dict[key] = average print(output_dict)

Output:

css
{'a': 2.0, 'b': 5.0, 'c': 8.0}

In this example, we start with an input dictionary where each key maps to a list of values. We then create an empty dictionary output_dict to store our results. We loop through each key-value pair in the input dictionary, calculate the average of the corresponding list of values using sum(value_list) / len(value_list), and store the result in the output_dict with the same key. Finally, we print out the resulting dictionary.

Xem video liên quan đến convert a map containing list of values to another map containing average of all the values in the list

Java Examples : Convert List to Map in java with example?

Can we convert List into MAP?

Yes, it is possible to convert a list into a map in many programming languages, including Python and Java.

In Python, you can use the dict() function to create a dictionary (which is the equivalent of a map in Python) from a list of tuples. The first element of each tuple is used as the key, and the second element is used as the value.

Here is an example:

scss
my_list = [('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)] my_map = dict(my_list) print(my_map)

Output:

css
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

In Java, you can use a HashMap object to create a map from a list of objects. You can loop through the list and add each object to the map using a key-value pair.

Here is an example:

vbnet
List<String> myList = Arrays.asList("apple", "banana", "cherry"); Map<Integer, String> myMap = new HashMap<Integer, String>(); for (int i = 0; i < myList.size(); i++) { myMap.put(i, myList.get(i)); } System.out.println(myMap);

Output:

{0=apple, 1=banana, 2=cherry}

Note that the key-value pairs in the map are not guaranteed to be in the same order as they appear in the original list.

How to convert List to map in Java?

In Java, you can convert a List to a Map using the Collectors.toMap() method of the Java 8 Stream API. The toMap() method takes two lambda expressions as arguments: one for extracting the key from the list element, and another for extracting the value.

Here’s an example code snippet that converts a List<String> to a Map<Integer, String> where the keys are the length of the strings and the values are the strings themselves:

java
import java.util.*; import java.util.stream.Collectors; public class ListToMapExample { public static void main(String[] args) { List<String> stringList = Arrays.asList("apple", "banana", "cherry", "date", "elderberry"); Map<Integer, String> stringMap = stringList.stream() .collect(Collectors.toMap(String::length, s -> s)); System.out.println(stringMap); } }

Output:

sql
{3=day, 5=apple, 6=banana, 7=cherry, 10=elderberry}

In this example, the toMap() method collects the elements of the stringList into a map where the keys are the length of the string and the values are the string themselves. The String::length lambda expression is used to extract the key (i.e., the length of the string), while the s -> s lambda expression is used to extract the value (i.e., the string itself).

Note that if the list contains duplicate keys, the toMap() method will throw an IllegalStateException. To avoid this, you can provide a merge function as the third argument to the toMap() method.

How to get all values of map in Java?

To get all values of a map in Java, you can use the values() method of the Map interface. This method returns a Collection view of the values contained in the map. Here’s an example:

java
Map<String, Integer> map = new HashMap<>(); map.put("one", 1); map.put("two", 2); map.put("three", 3); Collection<Integer> values = map.values(); // iterate through the values for (Integer value : values) { System.out.println(value); }

In this example, we first create a map with some key-value pairs. We then get a Collection view of the values using the values() method, and iterate through the collection using a for-each loop to print each value. Note that the values are not guaranteed to be in any particular order.

Hình ảnh liên quan đến convert a map containing list of values to another map containing average of all the values in the list

Có 24 nội dung về convert a map containing list of values to another map containing average of all the values in the list.

Program To Convert List To Map In Java - Geeksforgeeks
Program To Convert List To Map In Java – Geeksforgeeks
Conversion Of Java Maps To List - Geeksforgeeks
Conversion Of Java Maps To List – Geeksforgeeks
Convert Map Values Into A List In Java | Delft Stack
Convert Map Values Into A List In Java | Delft Stack
Map Interface In Java - Geeksforgeeks
Map Interface In Java – Geeksforgeeks
Traverse Through A Hashmap In Java - Geeksforgeeks
Traverse Through A Hashmap In Java – Geeksforgeeks

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến convert a map containing list of values to another map containing average of all the values in the list tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 142 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

  • 887 bình luận rất tuyệt vời
  • 184 bình luận tuyệt vời
  • 330 bình luận bình thường
  • 182 bình luận kém
  • 51 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề convert a map containing list of values to another map containing average of all the values in the list rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *