Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Cors Error While Using Nest.Js And Server Side Rendered Angular Universal App Cập Nhật Mới

Cors Error While Using Nest.Js And Server Side Rendered Angular Universal App Cập Nhật Mới

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “CORS error while using Nest.js and server side rendered Angular Universal app”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog CORS NestJS, angular cors, Nodejs CORS error, socket io nestjs cors, Nestjs WebSocket gateway cors, CORS error fix, angular proxy cors, Disable CORS node js.

Xem thông tin về CORS error while using Nest.js and server side rendered Angular Universal app

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: CORS error while using Nest.js and server side rendered Angular Universal app
 • Thời gian hỏi: Hỏi lúc 139 Giờ Trước
 • Thời gian trả lời: Trả lời 21 Phút Trước
 • Số lượt xem: 5823

CORS error while using Nest.js and server side rendered Angular Universal app

Xem video liên quan đến CORS error while using Nest.js and server side rendered Angular Universal app

Angular – Server Side Rendering (SSR) – Advance Debugging

How to fix CORS error in Angular 13?

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) errors occur when a web application running on one domain tries to access a resource (such as an API endpoint) on another domain. By default, browsers prevent such cross-domain requests to prevent malicious behavior. However, in some cases, it may be necessary to access resources on another domain, such as when building a web application with Angular that accesses an API hosted on a different server.

To fix CORS errors in Angular 13, you can take the following steps:

 1. Configure CORS on the server-side: If you have control over the server-side of the API, you can configure CORS to allow requests from the domain where your Angular app is hosted. This can usually be done by setting appropriate headers in the server response. For example, you can set the Access-Control-Allow-Origin header to the domain where your Angular app is hosted.

 2. Use a proxy server: You can set up a proxy server to forward requests from your Angular app to the API server. This way, the browser makes requests to the same domain as the Angular app, and the proxy server forwards the requests to the API server. You can use the proxyConfig option in the angular.json file to configure a proxy server.

Here’s an example of how to set up a proxy server in Angular 13:

In your angular.json file, add a proxyConfig option under projects > [project-name] > architect > serve > options, like this:

json
{ "projects": { "my-app": { "architect": { "serve": { "options": { "browserTarget": "my-app:build", "proxyConfig": "src/proxy.conf.json" } } } } } }

Create a proxy.conf.json file in your app’s src directory, and add the following code:

json
{ "/api/*": { "target": "https://api.example.com", "secure": true, "changeOrigin": true } }

This configuration tells the Angular CLI to forward all requests to /api/* to https://api.example.com. The secure option tells the CLI to use HTTPS for the proxy request, and the changeOrigin option tells the CLI to change the origin of the request to match the target server.

 1. Use a JSONP request: JSONP (JSON with Padding) is a technique that allows a web application to request data from a different domain by adding a <script> tag to the page that loads the data. The response is wrapped in a function call, which is executed when the script is loaded. Angular provides a Jsonp service that can be used to make JSONP requests.

Here’s an example of how to use the Jsonp service in Angular 13:

typescript
import { Injectable } from '@angular/core'; import { Jsonp } from '@angular/http'; import { Observable } from 'rxjs/Observable'; @Injectable() export class ApiService { constructor(private jsonp: Jsonp) {} getData(): Observable<any> { return this.jsonp.get('https://api.example.com/data?callback=JSONP_CALLBACK') .map(response => response.json()) .catch(error => Observable.throw(error)); } }

This code creates an ApiService that uses the Jsonp service to make a request to https://api.example.com/data with a callback parameter. The response is mapped to JSON using the json() method, and any errors are caught and re-thrown as an Observable error.

Note that JSONP requests are only suitable for simple GET requests, and they are not secure

Hình ảnh liên quan đến CORS error while using Nest.js and server side rendered Angular Universal app

Phát hiện thấy 29 hình ảnh liên quan đến chủ đề CORS error while using Nest.js and server side rendered Angular Universal app.

What Is Angular Universal: Server Side Rendering - Techboxweb
What Is Angular Universal: Server Side Rendering – Techboxweb
Angular Universal (Server Side Rendering) Question : R/Angular2
Angular Universal (Server Side Rendering) Question : R/Angular2
Only Use Angular Universal'S Server-Side Rendering For Specific Routes · Issue #160 · Nestjs/Ng-Universal · Github
Only Use Angular Universal’S Server-Side Rendering For Specific Routes · Issue #160 · Nestjs/Ng-Universal · Github
Typescript - Nest.Js Is Giving Cors Error Even When Cors Is Enabled - Stack Overflow
Typescript – Nest.Js Is Giving Cors Error Even When Cors Is Enabled – Stack Overflow

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến CORS error while using Nest.js and server side rendered Angular Universal app tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 166 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 104 bình luận rất tuyệt vời
 • 974 bình luận tuyệt vời
 • 146 bình luận bình thường
 • 121 bình luận kém
 • 70 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề CORS error while using Nest.js and server side rendered Angular Universal app rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *