Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Dynamically Change User Roles Blazor Server Mới Update

Dynamically Change User Roles Blazor Server Mới Update

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Dynamically change user roles blazor server”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog blazor identity server, blazor role-based authorization, authenticationstateprovider blazor server side, blazor server login page example, blazor authorize(roles not working), blazor authorizeview roles not working, blazor custom authentication, blazor server side windows authentication.

Xem thông tin về Dynamically change user roles blazor server

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: Dynamically change user roles blazor server
 • Thời gian hỏi: Cập Nhập 16 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Cập Nhập 34 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 14780

Dynamically change user roles blazor server

In Blazor Server, you can dynamically change user roles by using the built-in authentication and authorization features of ASP.NET Core.

Here are the general steps to dynamically change user roles in Blazor Server:

 1. Configure authentication and authorization in your Blazor Server app by adding the necessary middleware to your Startup.cs file.
csharp
public void ConfigureServices(IServiceCollection services) { //... services.AddAuthentication(options => { options.DefaultScheme = CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme; options.DefaultChallengeScheme = OpenIdConnectDefaults.AuthenticationScheme; }) .AddCookie() .AddOpenIdConnect(options => { // configure options here }); services.AddAuthorization(); //... }
 1. In your Configure method, add the UseAuthentication and UseAuthorization middleware.
csharp
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env) { //... app.UseAuthentication(); app.UseAuthorization(); //... }
 1. In your Blazor component, use the AuthorizeView component to conditionally show content based on the user’s roles.
html
<AuthorizeView Roles="Admin"> <p>This content is only visible to users with the 'Admin' role.</p> </AuthorizeView>
 1. To dynamically change a user’s roles, you can modify the user’s claims. Claims are pieces of information about the user that are included in the authentication ticket. To modify the user’s claims, you can use the ClaimsPrincipal object.
csharp
// Get the current user's claims principal var identity = (ClaimsIdentity)User.Identity; // Remove the user's current role claim identity.RemoveClaim(identity.FindFirst(ClaimTypes.Role)); // Add the new role claim identity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.Role, "NewRole")); // Refresh the user's authentication cookie to update the claims await HttpContext.SignInAsync(User);

Note that the user’s new roles will not take effect until the user logs out and logs back in again, or until the user’s authentication cookie is refreshed.

Xem video liên quan đến Dynamically change user roles blazor server

How to implement role based authorization in Blazor Server apps

Hình ảnh liên quan đến Dynamically change user roles blazor server

Tìm thấy 27 bài viết về Dynamically change user roles blazor server.

Asp.Net Core - Dynamic Role Based Authorization In Blazor Server - Stack Overflow
Asp.Net Core – Dynamic Role Based Authorization In Blazor Server – Stack Overflow
Role Based Authorization In Blazor
Role Based Authorization In Blazor
Mvc .Net Core Dynamic Role Based Authorization - Codeproject
Mvc .Net Core Dynamic Role Based Authorization – Codeproject
Implementing Roles In Blazor Webassembly
Implementing Roles In Blazor Webassembly

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Dynamically change user roles blazor server tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 263 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 71 bình luận rất tuyệt vời
 • 590 bình luận tuyệt vời
 • 308 bình luận bình thường
 • 58 bình luận kém
 • 31 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Dynamically change user roles blazor server rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *