Chuyển tới nội dung
Trang chủ » “Get” Is Undefined In My Dart Code. Any Solution To This? Cập Nhật Mới

“Get” Is Undefined In My Dart Code. Any Solution To This? Cập Nhật Mới

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “”Get” is undefined in my dart code. Any solution to this?”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog dart covariant, undefined class file flutter, expected a class member try placing this code inside a class member, undefined name get, undefined name in flutter, missing selector such as identifier or ‘(0 try adding a selector), invalid context for super invocation, error: undefined name ‘main.

Xem thông tin về “Get” is undefined in my dart code. Any solution to this?

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: “Get” is undefined in my dart code. Any solution to this?
 • Thời gian hỏi: Cập Nhập 16 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Cập Nhập 34 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 14780

“Get” is undefined in my dart code. Any solution to this?

Xem video liên quan đến “Get” is undefined in my dart code. Any solution to this?

JavaScript for Developers 12 – Understanding undefined

Is there undefined in Dart?

Yes, Dart has an “undefined” value that represents the absence of a value. In Dart, the “undefined” value is represented by the “null” object, which is a singleton object that represents the absence of an object reference.

In Dart, the “null” object can be assigned to any object reference type, indicating that the variable does not refer to any object. This is similar to the concept of “null” or “undefined” in other programming languages.

It’s worth noting that Dart also has a “dynamic” type, which represents a type that is not known until runtime. In some cases, a variable of type “dynamic” may also represent an undefined value, depending on how it is used in the code.

What is void in Dart?

In Dart, void is a keyword used to indicate that a function or method does not return a value.

When a function is declared with void as its return type, it means that the function does not return any value, and it will not have a return statement in its body. Here’s an example:

javascript
void printMessage(String message) { print(message); }

In this example, the printMessage function takes a String parameter called message and simply prints it to the console using the print function. Since it does not return a value, its return type is void.

Note that void can also be used as a type for variables or parameters, to indicate that they do not have a value. For example:

csharp
void main() { var result = calculateSum(1, 2); print(result); // This will print null } int calculateSum(int a, int b) { return a + b; }

In this example, the calculateSum function returns an int value, but the variable result is declared with void as its type, so it will not have a value. When result is printed to the console, it will print null, which is the default value for variables declared with void type.

What is required keyword in Dart?

In Dart, the “required” keyword is used to indicate that a named parameter must be provided with a non-null value when invoking a function or constructor.

Here’s an example of how the “required” keyword is used in Dart:

java
class Person { final String name; final int age; Person({required this.name, required this.age}); } void main() { var person = Person(name: 'Alice', age: 30); print('Name: ${person.name}, Age: ${person.age}'); }

In this example, the “Person” class has two required named parameters, “name” and “age”, in its constructor. When creating a new “Person” object, the “name” and “age” parameters must be provided with non-null values, otherwise a compilation error will occur.

The “required” keyword helps to enforce the non-nullability of named parameters, which can help to prevent runtime errors caused by null values being passed to a function or constructor.

Hình ảnh liên quan đến “Get” is undefined in my dart code. Any solution to this?

Tìm thấy 25 hình ảnh về “Get” is undefined in my dart code. Any solution to this?.

Dart - Undefined Name 'Context' - Stack Overflow
Dart – Undefined Name ‘Context’ – Stack Overflow
Flutter - I Am Getting Error: Undefined Class 'Required'. When Trying To Use Required Keyword - Stack Overflow
Flutter – I Am Getting Error: Undefined Class ‘Required’. When Trying To Use Required Keyword – Stack Overflow
Dart - Error Undefined Class Timeofday. When Trying To Use Flutter Time - Stack Overflow
Dart – Error Undefined Class Timeofday. When Trying To Use Flutter Time – Stack Overflow
Flutter Xcode
Flutter Xcode “Undefined Name ‘Main’.” – Stack Overflow

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến “Get” is undefined in my dart code. Any solution to this? tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 263 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 71 bình luận rất tuyệt vời
 • 590 bình luận tuyệt vời
 • 308 bình luận bình thường
 • 58 bình luận kém
 • 31 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề “Get” is undefined in my dart code. Any solution to this? rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *