Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Go Routines Sharing The Same Net.Conn Connection Hang On Read After One Routine Exits Mới Update

Go Routines Sharing The Same Net.Conn Connection Hang On Read After One Routine Exits Mới Update

Proposal: Net: Non-Blocking Read On Conn · Issue #36973 · Golang/Go · Github

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Go routines sharing the same net.Conn connection hang on read after one routine exits”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog Golang close all goroutines, Golang channel close, golang net, golang tcp connection, Check if channel is closed golang, go networking library, go net, net listen golang example.

Xem thông tin về Go routines sharing the same net.Conn connection hang on read after one routine exits

Thông tin về câu hỏi

  • Câu hỏi: Go routines sharing the same net.Conn connection hang on read after one routine exits
  • Thời gian hỏi: Hỏi lúc 99 Phút Trước
  • Thời gian trả lời: Cập Nhập 23 Phút Trước
  • Số lượt xem: 2180

Go routines sharing the same net.Conn connection hang on read after one routine exits

If multiple goroutines are sharing the same net.Conn connection and one of the goroutines exits, it can cause the other goroutines to hang on read operations. This is because the net.Conn interface represents a stream-oriented network connection, which means that data is read from the connection in a sequential order.

When a goroutine exits, it may leave unread data in the connection’s read buffer, which can cause subsequent reads by the other goroutines to block, waiting for more data that may never arrive. To avoid this issue, it’s important to properly synchronize access to the net.Conn connection between the different goroutines.

One way to do this is to use a mutex to ensure that only one goroutine is reading or writing to the connection at a time. For example:

go
var connMutex sync.Mutex func readFromConn(conn net.Conn) { connMutex.Lock() defer connMutex.Unlock() // Read data from the connection } func writeToConn(conn net.Conn) { connMutex.Lock() defer connMutex.Unlock() // Write data to the connection }

In this example, the connMutex mutex is used to synchronize access to the conn connection. Before performing any read or write operation on the connection, the goroutine first acquires the mutex using connMutex.Lock(), and then releases it using connMutex.Unlock() when the operation is complete.

By using a mutex to synchronize access to the net.Conn connection, you can ensure that all goroutines are properly coordinated when reading and writing data, and avoid potential issues with hanging on read operations.

Xem video liên quan đến Go routines sharing the same net.Conn connection hang on read after one routine exits

Concurrency in Go is SO EASY! – Go / Golang Concurrency Tutorial

What happens to Goroutines when main exits?

When the main() function in a Go program exits, all remaining Goroutines in that program will be terminated.

This means that any Goroutines that are still running when main() exits will be stopped abruptly and their execution will be terminated. Any unfinished work or resources held by these Goroutines may be left in an inconsistent state, which can lead to issues such as memory leaks or data corruption.

In order to avoid this, it’s important to ensure that all Goroutines in a Go program complete their work before main() exits. This can be achieved by using synchronization mechanisms such as channels or wait groups to coordinate the termination of Goroutines.

It’s also worth noting that the Go runtime will not wait for all Goroutines to complete before exiting main(). If there are any running Goroutines, the runtime will print a message indicating that they were not terminated and then exit the program.

Hình ảnh liên quan đến Go routines sharing the same net.Conn connection hang on read after one routine exits

Tìm thấy 22 hình ảnh liên quan đến chủ đề Go routines sharing the same net.Conn connection hang on read after one routine exits.

Proposal: Net: Non-Blocking Read On Conn · Issue #36973 · Golang/Go · Github
Proposal: Net: Non-Blocking Read On Conn · Issue #36973 · Golang/Go · Github
Net: Add Mechanism To Wait For Readability On A Tcpconn · Issue #15735 ·  Golang/Go · Github
Net: Add Mechanism To Wait For Readability On A Tcpconn · Issue #15735 · Golang/Go · Github
Goroutines, Deferred Function Calls And Panic/Recover -Go 101
Goroutines, Deferred Function Calls And Panic/Recover -Go 101
How To Run Multiple Functions Concurrently In Go | Digitalocean
How To Run Multiple Functions Concurrently In Go | Digitalocean

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Go routines sharing the same net.Conn connection hang on read after one routine exits tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 169 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

  • 506 bình luận rất tuyệt vời
  • 967 bình luận tuyệt vời
  • 337 bình luận bình thường
  • 143 bình luận kém
  • 23 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Go routines sharing the same net.Conn connection hang on read after one routine exits rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *