Chuyển tới nội dung
Trang chủ » How Do I Add System_Platform Specifiers To Pyproject.Toml? Mới Cập Nhật

How Do I Add System_Platform Specifiers To Pyproject.Toml? Mới Cập Nhật

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “How do I add system_platform specifiers to pyproject.toml?”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog .

Xem thông tin về How do I add system_platform specifiers to pyproject.toml?

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: How do I add system_platform specifiers to pyproject.toml?
 • Thời gian hỏi: Cập Nhập 234 Giờ Trước
 • Thời gian trả lời: Trả lời 54 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 13213

How do I add system_platform specifiers to pyproject.toml?

You can add system_platform specifiers to your pyproject.toml file using the following syntax:

java
[tool.poetry.dependencies] package-name = {version = "*", markers = "sys_platform=='platform-name'"}

Here, package-name is the name of the package you want to install, version = "*" specifies that you want the latest version of the package, and markers = "sys_platform=='platform-name'" specifies the platform-specific marker.

You can replace platform-name with the name of the platform you want to specify, such as linux, macos, or windows. You can also use more complex markers, such as sys_platform=='win32' and python_version>='3.6'.

For example, if you want to install numpy only on Linux, you can add the following to your pyproject.toml file:

csharp
[tool.poetry.dependencies] numpy = {version = "*", markers = "sys_platform=='linux'"}

This will ensure that numpy is only installed on Linux systems.

Xem video liên quan đến How do I add system_platform specifiers to pyproject.toml?

Packaging Your Python Code With pyproject.toml | Complete Code Conversation

Can pip use Pyproject toml?

Yes, pip can use pyproject.toml to specify package requirements using the PEP 517/518 build backend specification.

Starting from pip version 19.0, pyproject.toml is used as the default build configuration file for projects that use PEP 517/518 build backend. Pip will use the build-system section of the pyproject.toml file to get information about how to build the project and how to install dependencies.

To install a project with dependencies specified in the pyproject.toml file, you can use the pip install command with the --use-feature=2020-resolver option, like this:

css
pip install --use-feature=2020-resolver .

This will install the project and its dependencies using the resolver introduced in pip 20.3, which is required for properly resolving dependencies specified in pyproject.toml.

Note that some older versions of pip may not support pyproject.toml, so you may need to upgrade your pip version to use it.

What is toml file in Python?

Toml is a configuration file format that is designed to be easy to read and write for both humans and machines. It stands for “Tom’s Obvious, Minimal Language”. It is not specific to Python, but it can be used in Python and other programming languages.

In Python, the toml module is a built-in library that provides support for parsing and creating Toml files. You can use this module to read a Toml file and convert its contents into a Python dictionary, or to write a Python dictionary to a Toml file.

Here’s an example of a simple Toml file:

makefile
# This is a comment title = "My Blog" author = "John Doe" [database] server = "localhost" port = 5432

In this example, the file has a title and an author, and it also includes a section for database configuration with a server and a port.

To parse this file in Python using the toml module, you can use the following code:

python
import toml with open('config.toml', 'r') as f: config = toml.load(f) print(config['title']) # Output: "My Blog" print(config['author']) # Output: "John Doe" print(config['database']['server']) # Output: "localhost" print(config['database']['port']) # Output: 5432

This code reads the contents of the config.toml file, parses it using the toml.load method, and stores the resulting dictionary in the config variable. You can then access the values in the dictionary using their keys.

What is the difference between setup cfg and setup py?

setup.cfg and setup.py are both configuration files used in Python packaging, but they have different purposes and structures.

setup.py is a Python script that contains instructions for building, distributing, and installing a Python package. It typically includes information such as the package name, version, author, license, dependencies, and entry points. setup.py is run by the setuptools package, which provides functionality for building and distributing Python packages.

setup.cfg, on the other hand, is a configuration file that provides additional options and settings for setuptools. It can be used to customize various aspects of the package distribution, such as specifying which files to include or exclude from the distribution, defining package classifiers, and specifying the locations of additional package data.

In general, setup.cfg is used to supplement the information provided in setup.py with additional configuration options. However, many of the options that can be set in setup.cfg can also be specified directly in setup.py.

Overall, setup.py is the main entry point for defining the structure and metadata of a Python package, while setup.cfg provides additional customization options for the setuptools package.

Hình ảnh liên quan đến How do I add system_platform specifiers to pyproject.toml?

Tìm thấy 38 nội dung liên quan đến How do I add system_platform specifiers to pyproject.toml?.

Add Build-System In Pyproject.Toml Docs · Issue #744 · Python-Poetry/Poetry · Github
Add Build-System In Pyproject.Toml Docs · Issue #744 · Python-Poetry/Poetry · Github
Python - Poetry Issue With Pyproject.Toml
Python – Poetry Issue With Pyproject.Toml “Poetry Could Not Find A Pyproject .Toml File In D:\…” – Stack Overflow
Build - Making Python Package - Failing On Pyproject.Toml - Following Tutorial And Getting Error - Stack Overflow
Build – Making Python Package – Failing On Pyproject.Toml – Following Tutorial And Getting Error – Stack Overflow

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến How do I add system_platform specifiers to pyproject.toml? tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 142 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 887 bình luận rất tuyệt vời
 • 184 bình luận tuyệt vời
 • 330 bình luận bình thường
 • 182 bình luận kém
 • 51 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề How do I add system_platform specifiers to pyproject.toml? rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *