Chuyển tới nội dung
Trang chủ » How Do I Construct A Case Statement In Sql (Postgres) Applying A For A Simple Estimation For The Future? Mới Cập Nhật

How Do I Construct A Case Statement In Sql (Postgres) Applying A For A Simple Estimation For The Future? Mới Cập Nhật

Postgresql - Case Statement - Geeksforgeeks

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “How do I construct a case statement in SQL (postgres) applying a for a simple estimation for the future?”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog WHERE in list postgres, RETURNING postgres, SUM(CASE WHEN SQL), Difference operator in postgresql, NULLIF postgres, SELECT in SELECT postgres, Update CASE WHEN postgres, Any in array postgresql.

Xem thông tin về How do I construct a case statement in SQL (postgres) applying a for a simple estimation for the future?

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: How do I construct a case statement in SQL (postgres) applying a for a simple estimation for the future?
 • Thời gian hỏi: Hỏi 15 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Trả lời lúc 51 Phút Trước
 • Số lượt xem: 14450

How do I construct a case statement in SQL (postgres) applying a for a simple estimation for the future?

To construct a case statement in SQL (PostgreSQL) for a simple estimation for the future, you can use the following syntax:

vbnet
SELECT CASE WHEN condition1 THEN result1 WHEN condition2 THEN result2 ELSE default_result END AS estimated_result FROM your_table;

Replace condition1 and condition2 with the conditions you want to check, result1 and result2 with the values you want to return if the conditions are true, and default_result with the value you want to return if none of the conditions are true.

For example, if you have a table called sales with columns id, sale_date, and sale_amount, and you want to estimate the total sales for the next month based on the average daily sales for the past month, you can use the following query:

sql
SELECT AVG(sale_amount) * 30 AS estimated_sales FROM sales WHERE sale_date BETWEEN '2023-01-24' AND '2023-02-23';

This query calculates the average daily sales for the past month (from January 24, 2023 to February 23, 2023) and multiplies it by 30 to estimate the total sales for the next month.

Xem video liên quan đến How do I construct a case statement in SQL (postgres) applying a for a simple estimation for the future?

Intermediate SQL Tutorial | Case Statement | Use Cases

How to use case in PostgreSQL query?

In PostgreSQL, the CASE statement is used to add conditional logic to a query. It allows you to specify conditions and return different results based on those conditions.

The basic syntax of the CASE statement is as follows:

sql
SELECT CASE WHEN condition1 THEN result1 WHEN condition2 THEN result2 ELSE result3 END FROM table_name;

Here, condition1, condition2 are the conditions that need to be evaluated. result1, result2, and result3 are the values that will be returned based on the evaluation of the conditions. ELSE is optional and is used to specify the default value if none of the conditions are true.

Let’s look at an example to see how to use the CASE statement in a PostgreSQL query:

vbnet
SELECT first_name, last_name, CASE WHEN age >= 18 THEN 'Adult' ELSE 'Child' END AS age_group FROM users;

In this example, we have a users table with columns first_name, last_name, and age. We want to add a new column age_group that categorizes users as either adults or children based on their age. We use the CASE statement to evaluate the age column and return the corresponding value for age_group.

Note that you can also use CASE with multiple conditions and nested statements to create more complex logic in your queries.

What is the syntax for case statement in Postgres?

In PostgreSQL, the CASE statement is used to perform conditional statements. The basic syntax for the CASE statement is:

sql
CASE WHEN condition1 THEN result1 WHEN condition2 THEN result2 ... ELSE resultN END;

Here’s an example of using the CASE statement in a PostgreSQL query:

vbnet
SELECT name, CASE WHEN age >= 18 THEN 'Adult' ELSE 'Minor' END AS status FROM users;

In this example, the CASE statement checks if the user’s age is greater than or equal to 18. If it is, the result will be “Adult”. Otherwise, the result will be “Minor”. The AS keyword is used to assign the result of the CASE statement to a column named “status”.

Hình ảnh liên quan đến How do I construct a case statement in SQL (postgres) applying a for a simple estimation for the future?

Phát hiện thấy 16 chủ đề liên quan đến How do I construct a case statement in SQL (postgres) applying a for a simple estimation for the future?.

Postgresql - Case Statement - Geeksforgeeks
Postgresql – Case Statement – Geeksforgeeks
Postgresql Exercises | Course Notes
Postgresql Exercises | Course Notes
Understanding The Sql Case Statement And Its Many Uses - Database Management - Blogs - Quest Community
Understanding The Sql Case Statement And Its Many Uses – Database Management – Blogs – Quest Community
Understanding The Sql Case Statement And Its Many Uses - Database Management - Blogs - Quest Community
Understanding The Sql Case Statement And Its Many Uses – Database Management – Blogs – Quest Community
Sql Server And Bi - Creating A Query For The Revenue Projection
Sql Server And Bi – Creating A Query For The Revenue Projection

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến How do I construct a case statement in SQL (postgres) applying a for a simple estimation for the future? tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 79 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 1009 bình luận rất tuyệt vời
 • 623 bình luận tuyệt vời
 • 374 bình luận bình thường
 • 45 bình luận kém
 • 27 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề How do I construct a case statement in SQL (postgres) applying a for a simple estimation for the future? rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *