Chuyển tới nội dung
Trang chủ » How Do I Create A Custom Verb For An Asp.Net Webapi? Update Mới

How Do I Create A Custom Verb For An Asp.Net Webapi? Update Mới

Testing Freebsd On Hp Laptop! : R/Freebsd

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “How do I create a custom verb for an asp.net WebAPI?”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog custom web api, web api change controller name, web api get method with parameters c#, web api controller, asp.net core web api, web api two get methods with same parameters, Apicontroller net core, web api routing.

Xem thông tin về How do I create a custom verb for an asp.net WebAPI?

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: How do I create a custom verb for an asp.net WebAPI?
 • Thời gian hỏi: Hỏi lúc 99 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Cập Nhập 23 Phút Trước
 • Số lượt xem: 2180

How do I create a custom verb for an asp.net WebAPI?

To create a custom verb for an ASP.NET WebAPI, you can use the HttpMethodAttribute class to define a new verb. Here are the steps to create a custom verb:

 1. Define the custom verb as a constant string. For example:
csharp
public const string CustomVerb = "CUSTOMVERB";
 1. Create a new class that inherits from the HttpMethodAttribute class and pass in the custom verb as the HTTP method.
cpp
public class CustomVerbAttribute : HttpMethodAttribute { public CustomVerbAttribute() : base(CustomVerb) { } }
 1. In your WebAPI controller, create a new action method with the custom verb attribute you just defined.
csharp
[CustomVerb] public IHttpActionResult CustomAction() { // Your custom action code here return Ok(); }

Now, you can use your custom verb in HTTP requests to call your custom action. For example, you can make a request with the custom verb like this:

java
HttpClient client = new HttpClient(); HttpRequestMessage request = new HttpRequestMessage(new HttpMethod("CUSTOMVERB"), "http://localhost/api/custom"); HttpResponseMessage response = await client.SendAsync(request);

Note that not all HTTP clients and servers support custom verbs, so you may encounter compatibility issues when using custom verbs.

Xem video liên quan đến How do I create a custom verb for an asp.net WebAPI?

Create Custom Middleware in a separate file | ASP.NET Core 5.0 Web API Tutorial

What are the verbs supported in ASP.NET Web API?

ASP.NET Web API supports a variety of HTTP verbs, which are used to perform different types of operations on resources. The most commonly used verbs in Web API are:

 1. GET – used to retrieve a resource or a collection of resources.
 2. POST – used to create a new resource.
 3. PUT – used to update an existing resource.
 4. DELETE – used to delete a resource.
 5. PATCH – used to partially update a resource.
 6. HEAD – used to retrieve metadata about a resource without actually retrieving the resource itself.
 7. OPTIONS – used to retrieve information about the communication options available for a resource.
 8. TRACE – used to retrieve diagnostic information about a resource.

These HTTP verbs are used in combination with the URI (Uniform Resource Identifier) of the resource being accessed, and with the HTTP headers and message body to provide additional information about the operation being performed.

What are the possible HTTP request verbs in Web API?

There are several HTTP request methods (also called verbs or HTTP verbs) that can be used in a Web API. The most commonly used ones are:

 1. GET: Used to retrieve a resource from the server.

 2. POST: Used to create a new resource on the server.

 3. PUT: Used to update an existing resource on the server.

 4. DELETE: Used to delete a resource from the server.

 5. PATCH: Used to partially update an existing resource on the server.

 6. HEAD: Similar to GET, but only retrieves the headers of the resource and not the content.

 7. OPTIONS: Used to retrieve the supported HTTP methods for a resource.

These methods are defined by the HTTP protocol and are used to indicate the desired action to be performed on a resource identified by a URL. The choice of which method to use depends on the specific operation that needs to be performed on the resource.

Hình ảnh liên quan đến How do I create a custom verb for an asp.net WebAPI?

Tìm thấy 41 chủ đề phù hợp với How do I create a custom verb for an asp.net WebAPI?.

Custom Method Names In Asp.Net Web Api
Custom Method Names In Asp.Net Web Api
Custom Action Methods In Asp.Net Web Api
Custom Action Methods In Asp.Net Web Api
Custom Method Names In Asp.Net Web Api
Custom Method Names In Asp.Net Web Api
Custom Method Names In Asp.Net Web Api
Custom Method Names In Asp.Net Web Api
Custom Method Names Using Attribute In Asp.Net Web Api | Attribute For Http Verbs | Coding Knowledge - Youtube
Custom Method Names Using Attribute In Asp.Net Web Api | Attribute For Http Verbs | Coding Knowledge – Youtube

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến How do I create a custom verb for an asp.net WebAPI? tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 169 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 506 bình luận rất tuyệt vời
 • 967 bình luận tuyệt vời
 • 337 bình luận bình thường
 • 143 bình luận kém
 • 23 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề How do I create a custom verb for an asp.net WebAPI? rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *