Chuyển tới nội dung
Trang chủ » How To Combine And Sum A Parts Of List? C# Update Mới

How To Combine And Sum A Parts Of List? C# Update Mới

Add Two Numbers Represented By Linked Lists | Set 2 - Geeksforgeeks

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “How to combine and sum a parts of List? C#”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog .

Xem thông tin về How to combine and sum a parts of List? C#

Thông tin về câu hỏi

  • Câu hỏi: How to combine and sum a parts of List? C#
  • Thời gian hỏi: Hỏi lúc 139 Giờ Trước
  • Thời gian trả lời: Trả lời 21 Phút Trước
  • Số lượt xem: 5823

How to combine and sum a parts of List? C#

To combine and sum parts of a List<T> in C#, you can use the LINQ extension methods Skip() and Take() to select the desired elements, and then use the Sum() method to calculate their sum.

Here’s an example code that demonstrates how to sum the first three elements of a List<int>:

csharp
List<int> numbers = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5 }; int sum = numbers.Take(3).Sum(); Console.WriteLine(sum); // Output: 6

In this example, the Take(3) method selects the first three elements of the numbers list, and then the Sum() method calculates their sum.

Similarly, you can use the Skip() method to skip a certain number of elements before selecting the desired ones. For example, to sum the last three elements of the numbers list, you can do:

csharp
int sum = numbers.Skip(numbers.Count - 3).Sum(); Console.WriteLine(sum); // Output: 12

In this example, the Skip(numbers.Count - 3) method skips the first two elements of the numbers list (since numbers.Count is 5, and we want to skip the first two to get the last three), and then the Sum() method calculates their sum.

Xem video liên quan đến How to combine and sum a parts of List? C#

How to sum elements of a list | C# .NET

How to sum the elements of a list in C#?

To sum the elements of a list in C#, you can use the Sum method from the LINQ library. Here’s an example:

csharp
using System; using System.Linq; using System.Collections.Generic; class Program { static void Main() { List<int> numbers = new List<int> { 1, 2, 3, 4, 5 }; int sum = numbers.Sum(); Console.WriteLine("The sum is: " + sum); } }

In this example, we first create a list of integers called numbers and initialize it with some values. We then use the Sum method from the LINQ library to calculate the sum of all the elements in the list. Finally, we print the sum to the console.

Note that to use the Sum method, you need to include the System.Linq namespace at the top of your code file.

How to combine two lists in one list in C#?

In C#, you can use the Concat method to combine two lists into one list. Here’s an example:

java
List<int> list1 = new List<int> { 1, 2, 3 }; List<int> list2 = new List<int> { 4, 5, 6 }; List<int> combinedList = list1.Concat(list2).ToList();

In this example, list1 and list2 are two separate lists of integers. The Concat method is called on list1, passing in list2 as the argument. This creates a new sequence that combines the elements of both lists. Finally, the ToList method is called to create a new List<int> object that contains all the elements from the combined sequence.

You can modify this example to work with other types of lists as well, such as List<string> or List<object>. Just replace the int type with the appropriate type in the list declaration and initialization.

How to use sum function in C#?

In C#, the sum function is used to calculate the sum of elements in an array or a list. Here’s an example of how to use it:

csharp
int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 }; int sum = numbers.Sum(); Console.WriteLine("The sum of the numbers is: " + sum);

In this example, we have an integer array numbers with 5 elements. We call the Sum function on this array and assign the result to the integer variable sum. Finally, we print out the value of sum.

The output of this code will be:

python
The sum of the numbers is: 15

The Sum function can also be used with lists, as shown in this example:

csharp
List<double> values = new List<double> { 1.5, 2.5, 3.5 }; double sum = values.Sum(); Console.WriteLine("The sum of the values is: " + sum);

In this example, we have a list of doubles values with 3 elements. We call the Sum function on this list and assign the result to the double variable sum. Finally, we print out the value of sum.

The output of this code will be:

python
The sum of the values is: 7.5

Note that to use the Sum function, you need to include the following namespace at the beginning of your code:

csharp
using System.Linq;

This namespace contains the extension methods for working with collections, including the Sum function.

Hình ảnh liên quan đến How to combine and sum a parts of List? C#

Có 6 bài viết về How to combine and sum a parts of List? C#.

Add Two Numbers Represented By Linked Lists | Set 2 - Geeksforgeeks
Add Two Numbers Represented By Linked Lists | Set 2 – Geeksforgeeks
C Program: Find The Sum Of All Elements Of An Array - W3Resource
C Program: Find The Sum Of All Elements Of An Array – W3Resource
Find Four Elements That Sum To A Given Value | Set 2 - Geeksforgeeks
Find Four Elements That Sum To A Given Value | Set 2 – Geeksforgeeks
Python - Combine Two Lists Without Duplicate Values - Stack Overflow
Python – Combine Two Lists Without Duplicate Values – Stack Overflow
How To Sum A List In Python | Code Underscored
How To Sum A List In Python | Code Underscored

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến How to combine and sum a parts of List? C# tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 166 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

  • 104 bình luận rất tuyệt vời
  • 974 bình luận tuyệt vời
  • 146 bình luận bình thường
  • 121 bình luận kém
  • 70 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề How to combine and sum a parts of List? C# rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *