Chuyển tới nội dung
Trang chủ » How To Convert The Simple Integer Key Of A Kafka Stream To A Complex Avro Type Key Mới Update

How To Convert The Simple Integer Key Of A Kafka Stream To A Complex Avro Type Key Mới Update

Apache Kafka Reference Guide - Quarkus

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “How to Convert the Simple Integer Key of a Kafka Stream to a Complex Avro Type Key”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog kafka-avro-console-producer, kafka streams-test-utils, Kafka-avro Spring Boot example, Apache Avro, Avro kafka example, Kafka stream, kafka streaming tutorial, kafka streams serdes.

Xem thông tin về How to Convert the Simple Integer Key of a Kafka Stream to a Complex Avro Type Key

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: How to Convert the Simple Integer Key of a Kafka Stream to a Complex Avro Type Key
 • Thời gian hỏi: Cập Nhập 16 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Cập Nhập 34 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 14780

How to Convert the Simple Integer Key of a Kafka Stream to a Complex Avro Type Key

To convert a simple integer key of a Kafka stream to a complex Avro type key, you will need to define an Avro schema that describes the structure of the complex key. Once you have defined the schema, you can use an Avro serializer to serialize the integer key to the Avro format using the schema you defined. Here are the steps you can follow:

 1. Define an Avro schema that describes the structure of the complex key. The schema should include a field for the integer key. For example, here is an Avro schema that defines a complex key with an integer field named “id”:
json
{ "namespace": "com.example", "type": "record", "name": "ComplexKey", "fields": [ {"name": "id", "type": "int"} ] }
 1. Use the Avro schema to generate Avro classes using a code generation tool like Avro Maven plugin or Avro Gradle plugin.

 2. Use the Avro serializer to serialize the integer key to the Avro format using the schema you defined. Here is some sample Java code that shows how to serialize an integer key to Avro:

scss
// create a ComplexKey object ComplexKey complexKey = new ComplexKey(); complexKey.setId(42); // create an Avro serializer Schema schema = ComplexKey.getClassSchema(); ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream(); Encoder encoder = EncoderFactory.get().binaryEncoder(out, null); SpecificDatumWriter<ComplexKey> writer = new SpecificDatumWriter<ComplexKey>(schema); // serialize the ComplexKey object to Avro writer.write(complexKey, encoder); encoder.flush(); // get the serialized Avro bytes byte[] serializedBytes = out.toByteArray();

In this example, we first create a ComplexKey object with the integer key value of 42. We then create an Avro serializer using the ComplexKey schema and use it to serialize the object to Avro format. The serialized Avro bytes can then be used as the key in a Kafka stream with a ProducerRecord object.

Xem video liên quan đến How to Convert the Simple Integer Key of a Kafka Stream to a Complex Avro Type Key

Convert complex Java objects to Avro schema | Existing POJOs to Avro schema for Kafka uses

Hình ảnh liên quan đến How to Convert the Simple Integer Key of a Kafka Stream to a Complex Avro Type Key

Tìm thấy 43 chủ đề liên quan đến How to Convert the Simple Integer Key of a Kafka Stream to a Complex Avro Type Key.

Apache Kafka Reference Guide - Quarkus
Apache Kafka Reference Guide – Quarkus
Apache Kafka
Apache Kafka

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến How to Convert the Simple Integer Key of a Kafka Stream to a Complex Avro Type Key tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 263 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 71 bình luận rất tuyệt vời
 • 590 bình luận tuyệt vời
 • 308 bình luận bình thường
 • 58 bình luận kém
 • 31 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề How to Convert the Simple Integer Key of a Kafka Stream to a Complex Avro Type Key rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *