Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Implementation Of Absurd-Sql With Vite-React Update Mới

Implementation Of Absurd-Sql With Vite-React Update Mới

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Implementation of absurd-sql with vite-react”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog .

Xem thông tin về Implementation of absurd-sql with vite-react

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: Implementation of absurd-sql with vite-react
 • Thời gian hỏi: Hỏi lúc 153 Giờ Trước
 • Thời gian trả lời: Cập Nhập 18 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 14421

Implementation of absurd-sql with vite-react

Absurd-SQL is a library that allows writing SQL queries using JavaScript syntax. Vite-React is a toolchain for building React applications. Here are the steps to implement Absurd-SQL with Vite-React:

 1. Install Absurd-SQL: Run npm install absurd-sql or yarn add absurd-sql in your terminal.

 2. Install Vite: If you haven’t already, install Vite by running npm install vite or yarn add vite.

 3. Create a new React app: Run npx create-react-app my-app or yarn create react-app my-app to create a new React app. Replace my-app with your app’s name.

 4. Open your app directory: Run cd my-app (replace my-app with your app’s name).

 5. Add a script to your package.json file: Add "start": "vite" to the "scripts" section in your package.json file.

 6. Create a new file called vite.config.js in the root of your project directory. Add the following code to the file:

javascript
module.exports = { esbuild: { jsxFactory: 'React.createElement', jsxFragment: 'React.Fragment' } }

This code configures Vite to use React as the JSX factory and fragment.

 1. Create a new file called App.js in the src directory. Add the following code to the file:
javascript
import { sql } from 'absurd-sql'; function App() { const query = sql` SELECT * FROM users WHERE age > ${18} `; console.log(query); return <div>Hello, World!</div>; } export default App;

This code imports the sql function from Absurd-SQL and uses it to construct an SQL query. The query is then logged to the console.

 1. Start your app: Run npm start or yarn start to start your app.

 2. Open your browser and navigate to http://localhost:3000. You should see “Hello, World!” on the page.

 3. Open the developer console in your browser and you should see the SQL query logged to the console.

Congratulations! You’ve successfully implemented Absurd-SQL with Vite-React.

Xem video liên quan đến Implementation of absurd-sql with vite-react

Vite và Create React App (Frontend)

Hình ảnh liên quan đến Implementation of absurd-sql with vite-react

Phát hiện thấy 20 hình ảnh phù hợp chủ đề Implementation of absurd-sql with vite-react.

Absurd-Sql/Readme.Md At Master · Jlongster/Absurd-Sql · Github
Absurd-Sql/Readme.Md At Master · Jlongster/Absurd-Sql · Github
Github - Jlongster/Absurd-Sql: Sqlite3 In Ur Indexeddb (Hopefully A Better Backend Soon)
Github – Jlongster/Absurd-Sql: Sqlite3 In Ur Indexeddb (Hopefully A Better Backend Soon)
Web Support Using Absurd-Sql · Issue #158 · Capacitor-Community/Sqlite · Github
Web Support Using Absurd-Sql · Issue #158 · Capacitor-Community/Sqlite · Github
Github - Jlongster/Absurd-Sql: Sqlite3 In Ur Indexeddb (Hopefully A Better Backend Soon)
Github – Jlongster/Absurd-Sql: Sqlite3 In Ur Indexeddb (Hopefully A Better Backend Soon)

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Implementation of absurd-sql with vite-react tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 481 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 114 bình luận rất tuyệt vời
 • 893 bình luận tuyệt vời
 • 287 bình luận bình thường
 • 6 bình luận kém
 • 71 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Implementation of absurd-sql with vite-react rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *