Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Is It Possible To Pass String Parameters And Environment Parameter As Inputs From Jenkins To Python Script? Mới Update

Is It Possible To Pass String Parameters And Environment Parameter As Inputs From Jenkins To Python Script? Mới Update

Linux - Pass Build Inputs From Jenkins To Python - Stack Overflow

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Is it possible to pass string parameters and environment parameter as inputs from Jenkins to python script?”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog jenkins run python script with parameters, jenkins use parameter in shell, jenkins pipeline return value from python script, jenkins pass credentials to python script, jenkins pass credentials to script, jenkins execute python script example, run python script in groovy jenkins, jenkins run python script from git.

Xem thông tin về Is it possible to pass string parameters and environment parameter as inputs from Jenkins to python script?

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: Is it possible to pass string parameters and environment parameter as inputs from Jenkins to python script?
 • Thời gian hỏi: Cập Nhập 234 Giờ Trước
 • Thời gian trả lời: Trả lời 54 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 13213

Is it possible to pass string parameters and environment parameter as inputs from Jenkins to python script?

Yes, it is possible to pass string parameters and environment variables from Jenkins to a Python script. Here are some ways to do it:

 1. Passing string parameters:

  • You can define string parameters in Jenkins by going to the “Configure” page of your build job, scrolling down to the “Build” section, and adding a “String Parameter”.
  • In your Python script, you can access the value of the string parameter using the os.environ dictionary. For example, if you defined a string parameter called “MY_PARAM”, you can access its value in your Python script using os.environ['MY_PARAM'].
 2. Passing environment variables:

  • Jenkins allows you to set environment variables for your build job. You can do this by going to the “Configure” page of your build job, scrolling down to the “Build Environment” section, and adding a “Set Environment Variables” checkbox.
  • In your Python script, you can access the value of the environment variable using the os.environ dictionary. For example, if you set an environment variable called “MY_VAR” to “my_value”, you can access its value in your Python script using os.environ['MY_VAR'].

Here’s an example of how you can use both methods together in a Jenkins build job:

 1. Define a string parameter called “MY_PARAM” in your Jenkins build job.

 2. Set an environment variable called “MY_VAR” to “my_value” in your Jenkins build job.

 3. In your Jenkins build job, add a “Execute shell” build step with the following command:

  bash
  python my_script.py ${MY_PARAM}
 4. In your Python script, you can access the value of the string parameter and environment variable using the os.environ dictionary:

  python
  import os my_param = os.environ['MY_PARAM'] my_var = os.environ['MY_VAR'] print(f"MY_PARAM value is: {my_param}") print(f"MY_VAR value is: {my_var}")

This script will print the values of the “MY_PARAM” string parameter and “MY_VAR” environment variable that were set in your Jenkins build job.

Xem video liên quan đến Is it possible to pass string parameters and environment parameter as inputs from Jenkins to python script?

14 – Jenkins Pipeline script parameterized builds

Can we integrate Jenkins with Python?

Yes, Jenkins can be integrated with Python in several ways. Jenkins is an automation server that can be used to automate various tasks such as building, testing, and deploying software applications. Python is a popular programming language used for building applications, scripts, and automation tools. Here are some ways to integrate Jenkins with Python:

 1. Use the Jenkins API: Jenkins provides a REST API that can be used to interact with Jenkins programmatically. Python has several libraries that can be used to make HTTP requests, such as requests or urllib. You can use these libraries to interact with the Jenkins API and automate various tasks such as creating a new job, triggering a build, or fetching build results.

 2. Use Jenkins plugins: Jenkins has several plugins that support Python. For example, the “Python Plugin” allows you to execute Python scripts as a build step. This plugin can be used to run Python scripts to perform various tasks such as file manipulation, data processing, or running tests.

 3. Use the Jenkins pipeline: The Jenkins pipeline is a powerful feature that allows you to define a series of steps to be executed as part of a build or deployment process. The pipeline supports various scripting languages, including Python. You can use the pipeline to define a set of tasks that involve Python scripts, such as building a Python application, running tests, or deploying the application.

In summary, there are multiple ways to integrate Jenkins with Python, including using the Jenkins API, Jenkins plugins, and the Jenkins pipeline. You can choose the best approach based on your specific requirements and use case.

How to use string parameters in Jenkins pipeline?

In Jenkins Pipeline, you can use string parameters to pass in values to your pipeline script from outside the script. Here’s how you can use string parameters in Jenkins Pipeline:

 1. Define the parameter in your Jenkinsfile:
less
parameters { string(name: 'MY_STRING_PARAM', defaultValue: 'default value', description: 'Description of the string parameter') }
 1. Use the parameter in your pipeline script:
typescript
pipeline { agent any stages { stage('Example Stage') { steps { echo "My string parameter value is ${params.MY_STRING_PARAM}" } } } }

In the above example, we’ve defined a string parameter called MY_STRING_PARAM with a default value of 'default value' and a description of 'Description of the string parameter'. In the pipeline script, we’re accessing the value of the parameter using ${params.MY_STRING_PARAM} and printing it using the echo step.

When you run the pipeline, you’ll be prompted to enter a value for the string parameter. If you don’t enter anything, the default value will be used. You can also set the parameter value when triggering the pipeline from the Jenkins UI or using the Jenkins API.

How to render Jenkins build parameters dynamically?

Jenkins allows you to pass build parameters dynamically by using the “This build is parameterized” option. This allows you to set up parameters for your Jenkins build that can be passed in dynamically at runtime. Here’s how you can render Jenkins build parameters dynamically:

 1. In your Jenkins job configuration page, scroll down to the “Build” section and click the “Add Parameter” dropdown.

 2. Select the type of parameter you want to use. You can choose from a variety of parameter types such as String, Boolean, Choice, etc.

 3. Give your parameter a name and a default value (if applicable). The name you give your parameter will be used to reference it later in your build.

 4. In your build steps or shell script, reference the parameter by using the following syntax: ${PARAMETER_NAME}. For example, if your parameter is named “ENVIRONMENT”, you can reference it in your script like this:

bash
echo "Deploying to ${ENVIRONMENT} environment"
 1. When you trigger the Jenkins build, you will be prompted to enter the value for the parameter. You can enter any value that is appropriate for your build.

 2. The build will use the value you entered for the parameter in your build steps or shell script.

By following these steps, you can render Jenkins build parameters dynamically and make your builds more flexible and reusable.

Hình ảnh liên quan đến Is it possible to pass string parameters and environment parameter as inputs from Jenkins to python script?

Tìm thấy 31 hình ảnh phù hợp với Is it possible to pass string parameters and environment parameter as inputs from Jenkins to python script?.

Linux - Pass Build Inputs From Jenkins To Python - Stack Overflow
Linux – Pass Build Inputs From Jenkins To Python – Stack Overflow
Pass Jenkins Parameter To Python Script In A Build - Stack Overflow
Pass Jenkins Parameter To Python Script In A Build – Stack Overflow
Shell - How To Pass Pipeline Credential Parameter To Python Script As Env Variable - Stack Overflow
Shell – How To Pass Pipeline Credential Parameter To Python Script As Env Variable – Stack Overflow
Python Does Not See Env Variables Set From Jenkins Parameterized Build - Stack Overflow
Python Does Not See Env Variables Set From Jenkins Parameterized Build – Stack Overflow
Jenkins Job Unable To Pass Integer Parameters Into Python Script During Build - Stack Overflow
Jenkins Job Unable To Pass Integer Parameters Into Python Script During Build – Stack Overflow

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Is it possible to pass string parameters and environment parameter as inputs from Jenkins to python script? tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 142 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 887 bình luận rất tuyệt vời
 • 184 bình luận tuyệt vời
 • 330 bình luận bình thường
 • 182 bình luận kém
 • 51 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Is it possible to pass string parameters and environment parameter as inputs from Jenkins to python script? rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *