Chuyển tới nội dung
Trang chủ » React-Particles Mouse Cursor Particle Cập Nhật Mới

React-Particles Mouse Cursor Particle Cập Nhật Mới

React-Particles-Experiment/Readme.Md At Master · Swizec/React-Particles-Experiment · Github

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “react-particles mouse cursor particle”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog particle animation react, particle js github, fairy dust cursor, animated cursor effects, react-particles-js not installing, javascript cursor effects, particles-js nextjs, react particles codepen.

Xem thông tin về react-particles mouse cursor particle

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: react-particles mouse cursor particle
 • Thời gian hỏi: Hỏi 15 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Trả lời lúc 51 Phút Trước
 • Số lượt xem: 14450

react-particles mouse cursor particle

To create a mouse cursor particle effect using the react-particles library, you can use the following steps:

 1. Install the react-particles library by running the following command in your terminal:
npm install react-particles-js
 1. Import the necessary components from the library in your React component:
jsx
import Particles from "react-particles-js";
 1. Create a configuration object for the particles effect, specifying the properties of the particles such as size, color, shape, speed, and density. Here’s an example configuration object:
jsx
const particlesConfig = { particles: { number: { value: 50, density: { enable: true, value_area: 800, }, }, size: { value: 3, }, color: { value: "#ffffff", }, shape: { type: "circle", }, line_linked: { enable: false, }, move: { speed: 5, }, }, interactivity: { detectsOn: "window", events: { onhover: { enable: true, mode: "repulse", }, }, modes: { repulse: { distance: 100, duration: 0.4, }, }, }, };
 1. In your component’s render method, add the Particles component and pass the configuration object as a prop. You can also wrap the Particles component with a div element to make it take up the full width and height of its parent element.
jsx
<div style={{ position: "relative" }}> <Particles params={particlesConfig} /> </div>
 1. To create the mouse cursor particle effect, you can add a mousemove event listener to the parent element, and use the getBoundingClientRect method to get the position of the element relative to the viewport. You can then update the particlesConfig object to set the position of the mouse cursor as the center of the particles effect.
jsx
const [cursorPos, setCursorPos] = useState({ x: 0, y: 0 }); const handleMouseMove = (e) => { const rect = e.currentTarget.getBoundingClientRect(); setCursorPos({ x: e.clientX - rect.left, y: e.clientY - rect.top, }); }; const updatedParticlesConfig = { ...particlesConfig, particles: { ...particlesConfig.particles, move: { ...particlesConfig.particles.move, attract: { enable: true, rotateX: 600, rotateY: 1200, }, speed: 3, }, number: { ...particlesConfig.particles.number, value: 20, }, opacity: { value: 0.5, }, }, interactivity: { ...particlesConfig.interactivity, events: { onhover: { enable: false, }, }, modes: { bubble: { distance: 100, duration: 2, size: 40, opacity: 8, }, }, }, }; updatedParticlesConfig.particles.move.attract.rotateX = (cursorPos.x / window.innerWidth) * 1000 - 500; updatedParticlesConfig.particles.move.attract.rotateY = (cursorPos.y / window.innerHeight) * 1000 - 500; return ( <div style={{ position: "relative" }} onMouseMove={handleMouseMove}> <Particles params={updatedParticlesConfig} /> </div> );

Xem video liên quan đến react-particles mouse cursor particle

Implement Particle JS In React App in Less Then 60 Seconds

Hình ảnh liên quan đến react-particles mouse cursor particle

Tìm thấy 50 chủ đề liên quan đến react-particles mouse cursor particle.

React-Particles-Experiment/Readme.Md At Master · Swizec/React-Particles-Experiment · Github
React-Particles-Experiment/Readme.Md At Master · Swizec/React-Particles-Experiment · Github
React-Particles · Github Topics · Github
React-Particles · Github Topics · Github
The Branding Store | Logo Design, Web Design And E-Commerce Specialists.| Pembroke Pines, Florida. | 20 Codepen Solutions For Awesome Mouse Effects - The Branding Store | Logo Design, Web Design And
The Branding Store | Logo Design, Web Design And E-Commerce Specialists.| Pembroke Pines, Florida. | 20 Codepen Solutions For Awesome Mouse Effects – The Branding Store | Logo Design, Web Design And
20 Codepen Solutions For Awesome Mouse Effects
20 Codepen Solutions For Awesome Mouse Effects
Javascript - React-Particles-Js: Can'T Set A Background And Width - Stack Overflow
Javascript – React-Particles-Js: Can’T Set A Background And Width – Stack Overflow

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến react-particles mouse cursor particle tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 79 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 1009 bình luận rất tuyệt vời
 • 623 bình luận tuyệt vời
 • 374 bình luận bình thường
 • 45 bình luận kém
 • 27 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề react-particles mouse cursor particle rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *