Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Resize Observer Contentrectwidth Vs Windowinnerwidth Update Mới

Resize Observer Contentrectwidth Vs Windowinnerwidth Update Mới

Resizeobserver: It'S Like Document.Onresize For Elements

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Resize Observer contentRectWidth vs windowInnerWidth”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog Resize observer, Resize-observer-polyfill, Use-resize-observer, react-resize-observer, Div resize event React, Iframe trigger resize event, Failed to execute ‘observe’ on ‘ResizeObserver’: parameter 1 is not of type ‘element, getBoundingClientRect.

Xem thông tin về Resize Observer contentRectWidth vs windowInnerWidth

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: Resize Observer contentRectWidth vs windowInnerWidth
 • Thời gian hỏi: Cập Nhập 234 Giờ Trước
 • Thời gian trả lời: Trả lời 54 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 13213

Resize Observer contentRectWidth vs windowInnerWidth

contentRect.width and window.innerWidth are both properties that relate to the dimensions of a viewport, but they are used in different contexts.

window.innerWidth returns the width of the viewport including any scrollbars, but excluding the browser’s user interface elements (such as the address bar and toolbars) on desktop browsers. It’s a global property that represents the width of the browser’s viewport in pixels.

On the other hand, contentRect.width is a property of the ResizeObserverEntry object, which is used to observe changes to the dimensions of a particular element. When a ResizeObserver is instantiated, it watches for changes to the target element’s size and calls its callback function with an array of ResizeObserverEntry objects that contain the new dimensions of the element. The contentRect.width property of a ResizeObserverEntry object represents the width of the observed element’s content box, which includes any padding, but excludes the border and margin.

Therefore, window.innerWidth and contentRect.width are not interchangeable, and they are used in different contexts. While window.innerWidth provides information about the overall dimensions of the viewport, contentRect.width provides information about the size of a specific element’s content box.

Xem video liên quan đến Resize Observer contentRectWidth vs windowInnerWidth

What is Resize Observer? Where you can use it?

Why use Resize Observer?

Resize Observer is a web API that allows developers to efficiently detect changes in the size of an element. It is useful for a variety of purposes, including:

 1. Responsive web design: With the increase in the number of devices with varying screen sizes, it’s essential to make sure that web pages adapt to different screen sizes. Resize Observer can be used to detect changes in the size of the viewport or specific elements and trigger layout changes accordingly.

 2. Dynamic content: In some cases, the size of an element may change based on user interaction or content updates. Resize Observer can be used to detect these changes and update the layout of the page.

 3. Optimization: Knowing when an element’s size changes can help optimize page performance. For example, if an element is resized, the developer can choose to load a different image size to improve page load times.

 4. Animation: If an element is animated and changes size during the animation, Resize Observer can be used to detect these changes and ensure that the animation looks smooth and fluid.

Overall, Resize Observer can help developers build more responsive, dynamic, and performant web applications.

When should I use ResizeObserver?

You should use ResizeObserver when you need to detect changes in the size of an element in the DOM. This is useful when you have elements that can change size dynamically, such as when the content within them changes, or when the window is resized.

ResizeObserver is a native JavaScript API that provides a way to observe changes to the size of an element. It works by registering a callback function that is called whenever the size of the observed element changes.

Some common use cases for ResizeObserver include:

 1. Responsive web design: Use ResizeObserver to detect changes to the size of the browser window and adjust the layout of your web page accordingly.

 2. Image galleries: Use ResizeObserver to adjust the size of images in a gallery as the size of the container changes.

 3. Responsive typography: Use ResizeObserver to adjust the font size of text elements based on the size of the container.

 4. Animations: Use ResizeObserver to trigger animations when an element changes size.

Overall, if you need to dynamically adjust the layout or behavior of an element based on changes to its size, ResizeObserver is a useful tool to have in your toolkit.

What is the difference between disconnect and unobserve in ResizeObserver?

In the context of ResizeObserver, disconnect() and unobserve() are two methods that can be used to stop observing changes in the size of elements.

The main difference between disconnect() and unobserve() is that disconnect() stops observing all elements that have been previously registered with the ResizeObserver, while unobserve() stops observing changes for a specific element that was previously registered.

Here’s an explanation of each method:

 • disconnect(): This method stops observing changes in the size of all elements that have been previously registered with the ResizeObserver. After calling disconnect(), the observer will no longer receive notifications of changes to any of the observed elements until observe() is called again with new elements to observe.

 • unobserve(target): This method stops observing changes for a specific element target that was previously registered with the ResizeObserver. After calling unobserve(target), the observer will no longer receive notifications of changes to the size of target until observe(target) is called again.

In summary, disconnect() stops observing all elements that have been previously registered with the observer, while unobserve(target) stops observing changes for a specific element that was previously registered.

Hình ảnh liên quan đến Resize Observer contentRectWidth vs windowInnerWidth

Có 20 bài viết liên quan đến Resize Observer contentRectWidth vs windowInnerWidth.

Resizeobserver: It'S Like Document.Onresize For Elements
Resizeobserver: It’S Like Document.Onresize For Elements
Resize Observer Api With React | Benevolent Bytes
Resize Observer Api With React | Benevolent Bytes
Window Resize Observer Based On Rxjs Combinelatest Operator - Dev Community ?‍??‍?
Window Resize Observer Based On Rxjs Combinelatest Operator – Dev Community ?‍??‍?
Useresizeobserver Not Preventing Resize Observer Errors In Some Situations · Issue #1924 · Adobe/React-Spectrum · Github
Useresizeobserver Not Preventing Resize Observer Errors In Some Situations · Issue #1924 · Adobe/React-Spectrum · Github

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Resize Observer contentRectWidth vs windowInnerWidth tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 142 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 887 bình luận rất tuyệt vời
 • 184 bình luận tuyệt vời
 • 330 bình luận bình thường
 • 182 bình luận kém
 • 51 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Resize Observer contentRectWidth vs windowInnerWidth rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *