Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Terraform Using Output From Another Module Doesnt Work Due To: Can’T Access Attributes On A List Of Objects Mới Cập Nhật

Terraform Using Output From Another Module Doesnt Work Due To: Can’T Access Attributes On A List Of Objects Mới Cập Nhật

This Value Does Not Have Any Attributes.

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Terraform using output from another module doesnt work due to: Can’t access attributes on a list of objects”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog terraform can’t access attributes on a list of objects, terraform use output from another module, terraform is a list of object, terraform for a specific element of the list, or across all elements of the list, module.vpc is a list of object known only after apply, can access attributes on a set of objects terraform, is a list of object known only after apply terraform, terraform output list of objects.

Xem thông tin về Terraform using output from another module doesnt work due to: Can’t access attributes on a list of objects

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: Terraform using output from another module doesnt work due to: Can’t access attributes on a list of objects
 • Thời gian hỏi: Cập Nhập 82 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Trả lời 1 Ngày Trước
 • Số lượt xem: 8401

Terraform using output from another module doesnt work due to: Can’t access attributes on a list of objects

This error message typically occurs when you are trying to access an attribute of an object in a list without first specifying which object in the list you want to access. To resolve this error, you need to use an index to specify which object in the list you want to access, before accessing the attribute. Here are some steps you can follow to troubleshoot this error:

 1. Check that the output variable is defined correctly in the module that you are trying to reference. Ensure that the output variable is defined as a list of objects and that it has the correct attribute names and types.

 2. Check that the module that you are trying to reference is correctly instantiated in your Terraform configuration. Ensure that you have included the module in your configuration and that you are passing in any required input variables.

 3. Check the code that is causing the error. Look for any references to the output variable from the module that you are trying to reference. If you are trying to access an attribute of an object in a list, make sure that you are specifying the index of the object before accessing the attribute.

For example, if you have a module that defines a list of instances and you want to reference the public IP address of the first instance in the list, you would need to specify the index of the first instance before accessing the “public_ip” attribute. Here’s an example:

java
module "instances" { source = "./modules/instances" } resource "aws_instance" "example" { count = length(module.instances.instances) ami = var.ami_id instance_type = var.instance_type subnet_id = var.subnet_id tags = { Name = "example-${count.index}" } // Use the public_ip attribute of the first instance in the list associate_public_ip_address = count.index == 0 ? true : false vpc_security_group_ids = [module.instances.security_group_id] } output "instance_ips" { value = module.instances.instances[*].public_ip }

In this example, we are using the output variable “instances” from the “instances” module, which returns a list of instances. We are using the [*] syntax to return a list of all the public IP addresses in the instances list.

Xem video liên quan đến Terraform using output from another module doesnt work due to: Can’t access attributes on a list of objects

Terraform 101 – How to pass list of values between modules in Terraform

Can Terraform output have multiple values?

Yes, Terraform output can have multiple values.

You can define multiple outputs in your Terraform configuration file using the output block. Each output can have a unique name and value, and you can reference these outputs in other Terraform modules or scripts.

Here’s an example of defining multiple outputs in a Terraform configuration file:

lua
output "instance_id" { value = aws_instance.example.id } output "instance_ip" { value = aws_instance.example.public_ip }

In this example, we’re defining two outputs: instance_id and instance_ip. The first output will return the instance ID of an AWS EC2 instance named example, and the second output will return its public IP address.

You can reference these outputs in other Terraform modules or scripts by using their names. For example, to get the instance ID in another module, you can use the following syntax:

javascript
module.example.instance_id

Similarly, to get the instance IP, you can use:

javascript
module.example.instance_ip

Note that you can also use the output command with Terraform CLI to show the output values in the command line after applying the changes.

Hình ảnh liên quan đến Terraform using output from another module doesnt work due to: Can’t access attributes on a list of objects

Tìm được 7 nội dung phù hợp chủ đề Terraform using output from another module doesnt work due to: Can’t access attributes on a list of objects.

This Value Does Not Have Any Attributes.
This Value Does Not Have Any Attributes.” Is Very Vague · Issue #21676 · Hashicorp/Terraform · Github
Terraform: Object List Value Has No Attributes - Stack Overflow
Terraform: Object List Value Has No Attributes – Stack Overflow
Terraform: Object List Value Has No Attributes - Stack Overflow
Terraform: Object List Value Has No Attributes – Stack Overflow
This Value Does Not Have Any Attributes.
This Value Does Not Have Any Attributes.” Is Very Vague · Issue #21676 · Hashicorp/Terraform · Github

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Terraform using output from another module doesnt work due to: Can’t access attributes on a list of objects tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 206 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 467 bình luận rất tuyệt vời
 • 156 bình luận tuyệt vời
 • 144 bình luận bình thường
 • 31 bình luận kém
 • 88 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Terraform using output from another module doesnt work due to: Can’t access attributes on a list of objects rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *