Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Trouble Loading A Csv Into A Struct Where The Last Member Is As An Array Of Char Mới Update

Trouble Loading A Csv Into A Struct Where The Last Member Is As An Array Of Char Mới Update

C - Reading A Csv File Into Struct Array - Stack Overflow

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Trouble loading a csv into a struct where the last member is as an array of char”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog c read csv file into struct, read array of structures from file in c, C++ read CSV file into array, is a csv file a database, read data from file into array of structures c++, Array struct C++, read csv file in c, c read csv file into array.

Xem thông tin về Trouble loading a csv into a struct where the last member is as an array of char

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: Trouble loading a csv into a struct where the last member is as an array of char
 • Thời gian hỏi: Hỏi lúc 99 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Cập Nhập 23 Phút Trước
 • Số lượt xem: 2180

Trouble loading a csv into a struct where the last member is as an array of char

To load a CSV file into a struct with an array of characters as the last member, you can use a combination of the fopen, fscanf, and fgets functions in C. Here’s an example implementation:

c
#include <stdio.h> #include <string.h> #define MAX_LINE_LENGTH 1024 #define MAX_NAME_LENGTH 256 #define MAX_EMAIL_LENGTH 256 #define MAX_PHONE_LENGTH 20 struct Person { int id; char name[MAX_NAME_LENGTH]; char email[MAX_EMAIL_LENGTH]; char phone[MAX_PHONE_LENGTH]; char notes[MAX_LINE_LENGTH]; }; int main() { struct Person people[100]; // Assuming we have at most 100 people in the CSV file char line[MAX_LINE_LENGTH]; int i = 0; FILE *file = fopen("people.csv", "r"); if (file == NULL) { printf("Error opening file.\n"); return 1; } // Skip the header line fgets(line, MAX_LINE_LENGTH, file); // Read the CSV file line by line while (fgets(line, MAX_LINE_LENGTH, file) != NULL) { int id; char name[MAX_NAME_LENGTH]; char email[MAX_EMAIL_LENGTH]; char phone[MAX_PHONE_LENGTH]; char notes[MAX_LINE_LENGTH]; // Parse the CSV line int n = sscanf(line, "%d,%[^,],%[^,],%[^,],%[^\n]", &id, name, email, phone, notes); // Check if the line was parsed successfully if (n == 5) { // Assign the parsed values to the struct people[i].id = id; strcpy(people[i].name, name); strcpy(people[i].email, email); strcpy(people[i].phone, phone); strcpy(people[i].notes, notes); i++; } else { printf("Error parsing line %d.\n", i+1); } } // Close the file fclose(file); // Print the loaded data for testing for (int j = 0; j < i; j++) { printf("%d %s %s %s %s\n", people[j].id, people[j].name, people[j].email, people[j].phone, people[j].notes); } return 0; }

In this example implementation, we define a Person struct with an id, name, email, phone, and notes member. The notes member is defined as an array of characters with the maximum length of MAX_LINE_LENGTH. We then define a function main to read the CSV file, parse each line, and assign the parsed values to the struct.

In the main function, we first define an array of Person structs with a maximum length of 100. We also define a line array to store each line read from the CSV file, with a maximum length of MAX_LINE_LENGTH. We then open the CSV file using the fopen function, and check if the file was opened successfully.

We then skip the header line using the fgets function, and read the CSV file line by line using another fgets function. For each line, we use the sscanf function to parse the line into the id, name, email, phone, and notes variables. We then check if the line was parsed successfully by checking if n is equal to 5, indicating that we have parsed all 5 values.

If the line was parsed successfully

Xem video liên quan đến Trouble loading a csv into a struct where the last member is as an array of char

Read CSV File Data Into An Array Of Structs | C Programming Example

What is the problem with CSV file format?

CSV (Comma-Separated Values) file format is a simple and widely used file format for storing tabular data. However, there are some limitations and issues associated with this file format, including:

 1. Limited data types: CSV can only store text and numbers. It cannot store other data types such as dates, times, or boolean values. This means that any other data types have to be converted to text or numbers before storing in a CSV file, which can lead to loss of information.

 2. No standardization: There is no official standard for CSV file format. Different software applications may interpret CSV files differently, leading to inconsistencies and errors.

 3. No support for metadata: CSV files do not have built-in support for metadata, such as column descriptions or data types. This can make it difficult to interpret and understand the data in the file.

 4. Limited data structure: CSV files are flat files and cannot store hierarchical data or relationships between data.

 5. No data validation: CSV files do not have any built-in data validation, which means that the data in the file can be easily corrupted or contain errors.

 6. No encryption: CSV files do not have any built-in encryption, which means that the data in the file can be easily accessed by anyone who has access to the file.

Overall, while CSV files are a simple and widely used file format for storing tabular data, they do have limitations and issues that can make them unsuitable for some use cases.

Hình ảnh liên quan đến Trouble loading a csv into a struct where the last member is as an array of char

Phát hiện thấy 25 chủ đề liên quan đến Trouble loading a csv into a struct where the last member is as an array of char.

C - Reading A Csv File Into Struct Array - Stack Overflow
C – Reading A Csv File Into Struct Array – Stack Overflow
Csv File Management Using C++ - Geeksforgeeks
Csv File Management Using C++ – Geeksforgeeks

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Trouble loading a csv into a struct where the last member is as an array of char tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 169 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 506 bình luận rất tuyệt vời
 • 967 bình luận tuyệt vời
 • 337 bình luận bình thường
 • 143 bình luận kém
 • 23 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Trouble loading a csv into a struct where the last member is as an array of char rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *