Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Truffle Migrate Error: You Must Specify A Network_Id In Your ‘Rinkeby’ Mới Update

Truffle Migrate Error: You Must Specify A Network_Id In Your ‘Rinkeby’ Mới Update

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Truffle migrate Error: You must specify a network_id in your ‘rinkeby'”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog You must specify a network_id in your rinkeby configuration in order to use this network, Truffle migrate, You must specify a network_id in your true configuration in order to use this network, Truffle config ganache, Chainid rinkeby, Unknown network testnet see your truffle configuration file for available networks, Goerli Chain ID, Could not connect to your Ethereum client with the following parameters.

Xem thông tin về Truffle migrate Error: You must specify a network_id in your ‘rinkeby’

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: Truffle migrate Error: You must specify a network_id in your ‘rinkeby’
 • Thời gian hỏi: Hỏi 67 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Trả lời 49 Phút Trước
 • Số lượt xem: 1856

Truffle migrate Error: You must specify a network_id in your ‘rinkeby’

The error message you received suggests that there is an issue with the network_id configuration in your Truffle project’s truffle-config.js file for the rinkeby network.

To resolve this issue, you can do the following:

 1. Open the truffle-config.js file in your project root directory.
 2. Look for the section of the file that defines the rinkeby network configuration. It should look something like this:
yaml
rinkeby: { provider: () => new HDWalletProvider(mnemonic, 'https://rinkeby.infura.io/v3/<YOUR_PROJECT_ID>'), network_id: 4, gas: 5500000, gasPrice: 10000000000, },
 1. Make sure that the network_id value is set to the correct ID for the Rinkeby network. You can check the correct ID by looking it up in the Rinkeby network documentation or by running the truffle networks command in your terminal and checking the output.

 2. If the network_id value is correct, try restarting your Truffle development console and running the migration again.

If you continue to encounter issues, please provide more details about your Truffle project and the specific steps you are taking to migrate your contracts.

Xem video liên quan đến Truffle migrate Error: You must specify a network_id in your ‘rinkeby’

How To Setup BlockChain Coding Environment In Visual Studio Code | Truffle | Solc | Ganache Vs Code

Hình ảnh liên quan đến Truffle migrate Error: You must specify a network_id in your ‘rinkeby’

Có 14 chủ đề liên quan đến Truffle migrate Error: You must specify a network_id in your ‘rinkeby’.

Truffle Migrate --Network Rinkeby Time Out # Error: Pollingblocktracker - Encountered An Error While Attempting To Update Latest Block: · Issue #3356 · Trufflesuite/Truffle · Github
Truffle Migrate –Network Rinkeby Time Out # Error: Pollingblocktracker – Encountered An Error While Attempting To Update Latest Block: · Issue #3356 · Trufflesuite/Truffle · Github

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Truffle migrate Error: You must specify a network_id in your ‘rinkeby’ tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 220 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 522 bình luận rất tuyệt vời
 • 61 bình luận tuyệt vời
 • 407 bình luận bình thường
 • 157 bình luận kém
 • 100 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Truffle migrate Error: You must specify a network_id in your ‘rinkeby’ rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *