Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Unit Test For S3 Presigned Api Cập Nhật Mới

Unit Test For S3 Presigned Api Cập Nhật Mới

Serverless Solution To Offload Polling For Asynchronous Operation Status Using Amazon S3

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “Unit test for S3 PreSigned API”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog Pre-signed URL S3 nodejs, S3 presigned URL upload, S3 presigned URL permission, Aws sdk s3 presigned post npm, amazon s3 unit test java, Get presigned url s3 golang, Presigned URL S3, Aws s3 sdk get presigned url.

Xem thông tin về Unit test for S3 PreSigned API

Thông tin về câu hỏi

 • Câu hỏi: Unit test for S3 PreSigned API
 • Thời gian hỏi: Hỏi lúc 99 Phút Trước
 • Thời gian trả lời: Cập Nhập 23 Phút Trước
 • Số lượt xem: 2180

Unit test for S3 PreSigned API

To create unit tests for an S3 PreSigned API, you can use a testing framework like JUnit or Mockito, and follow these steps:

 1. Instantiate an S3 client object with your AWS credentials and the region where your S3 bucket is located.
 2. Create a mock request object with the necessary parameters, such as the HTTP method, bucket name, object key, and expiration time.
 3. Use the S3 client’s generatePresignedUrl method to generate a pre-signed URL for the mock request object.
 4. Assert that the generated URL contains the correct bucket name, object key, and expiration time.
 5. Make a HTTP request to the generated URL and assert that the response is successful and contains the expected content.

Here’s an example implementation using JUnit:

java
import static org.junit.Assert.assertEquals; import java.net.HttpURLConnection; import java.net.URL; import java.util.Date; import org.junit.Test; import com.amazonaws.HttpMethod; import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3; import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder; import com.amazonaws.services.s3.model.GeneratePresignedUrlRequest; public class S3PreSignedAPITest { private static final String BUCKET_NAME = "my-s3-bucket"; private static final String OBJECT_KEY = "my-object-key"; private static final int EXPIRATION_TIME_IN_SECONDS = 3600; @Test public void testGeneratePreSignedUrl() throws Exception { AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.defaultClient(); Date expirationDate = new Date(System.currentTimeMillis() + (EXPIRATION_TIME_IN_SECONDS * 1000)); GeneratePresignedUrlRequest generatePresignedUrlRequest = new GeneratePresignedUrlRequest(BUCKET_NAME, OBJECT_KEY) .withMethod(HttpMethod.GET) .withExpiration(expirationDate); URL preSignedUrl = s3Client.generatePresignedUrl(generatePresignedUrlRequest); // Assert that the generated URL contains the correct bucket name, object key, and expiration time assertEquals(BUCKET_NAME, preSignedUrl.getHost()); assertEquals("/" + OBJECT_KEY, preSignedUrl.getPath()); assertEquals(EXPIRATION_TIME_IN_SECONDS, (preSignedUrl.getQuery().split("&Expires=")[1]).split("&")[0]); // Make a HTTP request to the generated URL and assert that the response is successful and contains the expected content HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) preSignedUrl.openConnection(); connection.setRequestMethod("GET"); assertEquals(HttpURLConnection.HTTP_OK, connection.getResponseCode()); // Add additional assertions here based on the expected content of the object } }

This test generates a pre-signed URL for a GET request to an S3 object, and then makes a HTTP request to the generated URL to ensure that the response is successful and contains the expected content. You can modify the test to generate pre-signed URLs for other HTTP methods and add additional assertions as necessary.

Xem video liên quan đến Unit test for S3 PreSigned API

Code không bug cùng với Unit Test và Automation Testing – Code Cùng Code Dạo

Hình ảnh liên quan đến Unit test for S3 PreSigned API

Phát hiện thấy 38 bài viết phù hợp với Unit test for S3 PreSigned API.

Serverless Solution To Offload Polling For Asynchronous Operation Status Using Amazon S3
Serverless Solution To Offload Polling For Asynchronous Operation Status Using Amazon S3
Securing Document Objects With Aws Cloudfront Signed Urls
Securing Document Objects With Aws Cloudfront Signed Urls
Spring: Quick Tutorial To Integrate Amazon S3 Presigned Url
Spring: Quick Tutorial To Integrate Amazon S3 Presigned Url

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến Unit test for S3 PreSigned API tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 169 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

 • 506 bình luận rất tuyệt vời
 • 967 bình luận tuyệt vời
 • 337 bình luận bình thường
 • 143 bình luận kém
 • 23 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề Unit test for S3 PreSigned API rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *