Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Outputting A Coloured Excel File, Python Mới Update

Outputting A Coloured Excel File, Python Mới Update

Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin về chủ đề “outputting a coloured excel file, python”. chuyenphatnhanhdhlvn.com sẽ tổng hợp các thông tin để trả lời thắc mắt cho các bạn trong bài viết này. Mời các bạn đọc hết bài viết này để tìm được những thông tin mà mình muốn xem nhé. Bạn cũng có thể xem thêm một số bài viết chủ đề khác tại đây: chuyenphatnhanhdhlvn.com/blog how to add background color to header in excel using python, How to add color to csv file in python, Save file Excel Python, Write to existing Excel file Python, Write to existing Excel file Python openpyxl, Read and write Excel file in Python, Create Excel file Python openpyxl, Python color Excel cell.

Xem thông tin về outputting a coloured excel file, python

Thông tin về câu hỏi

  • Câu hỏi: outputting a coloured excel file, python
  • Thời gian hỏi: Hỏi 15 Phút Trước
  • Thời gian trả lời: Trả lời lúc 51 Phút Trước
  • Số lượt xem: 14450

outputting a coloured excel file, python

To output a colored Excel file using Python, you can use the openpyxl library. Here’s an example code snippet to get you started:

python
import openpyxl from openpyxl.styles import Font, Color, PatternFill, Alignment from openpyxl.utils import get_column_letter # Create a new workbook wb = openpyxl.Workbook() # Select the active worksheet ws = wb.active # Set the font for the header row header_font = Font(color="FFFFFF", bold=True) # Set the fill color for the header row header_fill = PatternFill(start_color="008080", end_color="008080", fill_type="solid") # Set the alignment for the header row header_align = Alignment(horizontal="center", vertical="center") # Add headers to the worksheet headers = ["Name", "Age", "Gender"] for col_num, header in enumerate(headers, 1): col_letter = get_column_letter(col_num) cell = ws.cell(row=1, column=col_num, value=header) cell.font = header_font cell.fill = header_fill cell.alignment = header_align # Add some sample data to the worksheet data = [ ["Alice", 25, "Female"], ["Bob", 30, "Male"], ["Charlie", 35, "Male"], ] for row_num, row_data in enumerate(data, 2): for col_num, cell_data in enumerate(row_data, 1): cell = ws.cell(row=row_num, column=col_num, value=cell_data) # Save the workbook wb.save("output.xlsx")

In this example, we’re creating a new Excel workbook and adding some sample data to it. We’re also setting the font, fill color, and alignment for the header row to make it stand out. Finally, we’re saving the workbook to a file named output.xlsx. You can customize this code to suit your needs, including changing the font, fill color, alignment, and data in the worksheet.

Xem video liên quan đến outputting a coloured excel file, python

How to Apply Pattern Fill/Background Color in Excel using Python. Openpyxl Tutorial #6

Hình ảnh liên quan đến outputting a coloured excel file, python

Tìm thấy 21 chủ đề liên quan đến chủ đề outputting a coloured excel file, python.

Background Cell Colour Control In Excel Using Python - Stack Overflow
Background Cell Colour Control In Excel Using Python – Stack Overflow
Color Formatting Excel File Row In Python - Stack Overflow
Color Formatting Excel File Row In Python – Stack Overflow
How To Add Color To Excel Cells Using Python - Codespeedy
How To Add Color To Excel Cells Using Python – Codespeedy
Reading Colours Of Cell In An Excel Sheet Using Python: Openpyxl Or Any  Other Library - Stack Overflow
Reading Colours Of Cell In An Excel Sheet Using Python: Openpyxl Or Any Other Library – Stack Overflow

Bạn có thể xem thêm một số thông tin liên quan đến outputting a coloured excel file, python tại đây

Bình luận của người dùng về câu trả lời này

Có tổng cộng 79 bình luật về câu hỏi này. Trong đó:

  • 1009 bình luận rất tuyệt vời
  • 623 bình luận tuyệt vời
  • 374 bình luận bình thường
  • 45 bình luận kém
  • 27 bình luận kém rém

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề outputting a coloured excel file, python rồi đó. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó đến nhiều người khác nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *